کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - عربی کنکور98: تحلیل و بررسی عربی نظام جدید در کنکور تجربی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

عربی کنکور98: تحلیل و بررسی عربی نظام جدید در کنکور تجربی

عربی نظام جدید در کنکور سال 1398 برای اولین بار در شکل و شمایل تازه ای مورد پرسش قرار گرفت که در این مطلب به تحلیل و بررسی این درس می پردازم. با تحلیل سوال به سوال درس عربی نظام جدید در کنکور 1398 شروع می کنم:
سوال 26 کنکور، اولین سوال عربی است که از این سوال تا سوال شماره 35 یعنی 10 تست اول کنکور عربی به صورت مستقیم مربوط به ترجمه می باشد. سوال شماره 26، 27، 28، 29، 30، 31 و 32 مربوط به ترجمه یک جمله عربی به فارسی می باشد و تیپ این تست ها به این صورت است که یک جمله عربی به شما داده می شود و سپس 4 ترجمه از آن جمله به زبان فارسی در گزینه ها قرار می دهند و شما بایستی پاسخ را تعیین کنید.
تست شماره 33 و 34 نیز به صورت «عین الخطا» و «عین الصحیح» مطرح شد؛ که در هر گزینه یک جمله عربی همراه با ترجمه فارسی قرار داده می شود و از شما می خواهند که گزینه پاسخ را پیدا کنید. همچنین تست شماره 35 نیز ترجمه فارسی به عربی را مورد پرسش قرار داده بود؛  که در صورت سوال یک جمله فارسی داده و در گزینه ها 4 جمله عربی داده که لازم است داوطلب کنکور، پاسخ صحیح را پیدا کند.
آنچه در سوالات ترجمه عربی نسبت به کنکورهای سال های گذشته متفاوت شده بود به چهار موضوع بر می گردد: 
1- تعداد سوالات ترجمه در سال های گذشته 8 مورد بود که در کنکور نظام جدید به 10 تست افزایش یافته است. 
2- در کنکورهای قبلی دو تست ترجمه فارسی به عربی می آمد ولی در کنکور نظام جدید تعداد این تست به یک تست کاهش یافته است.
 3- در کنکور سال های گذشته، یک تست ترجمه به صورت مفهومی می آید یعنی داوطلب کنکور بایستی از بین چهار گزینه آن مورد که به مفهوم صورت سوال نزدیک تر بود را تعیین می کرد که این تیپ تستی نیز از کنکور سال 1398 حذف شده بود.
 4- در کنکورهای گذشته، یک تست از تیپ تستی «عین الخطا» و «عین الصحیح» می آمد ولی در کنکور نظام جدید، از این نوع تیپ دو سوال مطرح شده بود.
نتیجه گیری برای کنکورهای نظام جدید: تیپ های تستی ترجمه که در کنکور سال های گذشته می آمده و در کنکور 1398 مورد پرسش قرار نگرفت، یکی از مدل تست هایی است که می شود انتظار داشت در کنکورهای سال های بعد آن تیپ ها نیز دوباره به کنکور برگردند. بنابراین تست های ترجمه سال های گذشته را بسیار مورد توجه قرار دهید.
سوال 36، 37، 38 و 39 کنکور نظام جدید 1398 مطابق با تمام کنکورهای برگزار شده تا به امروز، مربوط به درک مطلب عربی بود. یعنی یک متن چند خطی می دهند و از دانش آموز یا داوطلب کنکور خواسته می شود که به 4 تست درک مطلبی آن پاسخ دهد. 
آنچه در سوالات درک مطلب عربی می توان گفت: کیفیت سوالات مطرح شده در این قسمت تفاوتی با کنکور سال های قبل ندارد.
نتیجه گیری برای کنکورهای نظام جدید: از آنجا متن درک مطلب ارایه شده در کنکور 98 بین نظام قدیم و جدید مشترک بود برای همین طراح کنکور انتظار دارد که دامنه لغات هر دو دسته از دانش آموزان کنکور قدیم و جدید در یک سطح باشند برای همین به دانش آموزان و کنکوری های نظام جدید توصیه می کنم که حتما تست های درک مطلب نظام قدیم را بزنند و از آن ها استفاده کنند.
تست های 40، 41 و 42 مربوط به تحلیل صرفی کلمات جدا شده از متن است. تحلیل صرفی به این معناست که در چهار گزینه، در مورد آن کلمه اطلاعاتی آمده است که شما بایستی گزینه مورد نظر را پیدا کنید. تصویر زیر یک نمونه تست تحلیل صرفی را نشان می دهد:

نمونه تست تحلیل صرفی عربی کنکور 98 نظام جدید

آنچه در سوالات تحلیل صرفی عربی می توان گفت: آنچه تحلیل صرفی های عربی کنکور 98 نسبت به کنکور سال های قبلش به طور مشهود خودنمایی می کرد آن بود که این تست ها راحت تر از سال های گذشته شده بود. علت این موضوع هم کاهش مباحث قواعد تحلیل صرفی در کتاب عربی نظام جدید نسبت به قبل است.
نتیجه گیری برای کنکورهای نظام جدید: توصیه می کنم تست های تحلیل صرفی کنکور سال های گذشته را بزنید. هرچند برخی از قواعد نظام قدیم در کتاب های نظام جدید وجود ندارد ولی تست های نظام قدیم به دلیل سطح کیفی بالاتر حتما باعث می شود تا تسلط شما روی این تست ها زیاد شود.
تست شماره 43 کنکور عربی نظام جدید، طرحی تازه از تست شَکِل در کنکور سال های گذشته می باشد. در این تست از دانش آموز و داوطلب کنکور خواسته شده است که حرکت گذاری های چهار گزینه را بررسی کند و پاسخ را انتخاب کند. در درس عربی نقش ها باعث اعراب گرفتن کلمات می شود.
به طور مثال مبتدا و خبر و فاعل هر سه مرفوع می شوند و مفعول ها منصوب هستند و مضاف الیه و مجرور به حرف جرها باید کسره بگیرند و اسم حروف مشبه بالفعل مرفوع است و خبرش منصوب و ... . در این تست از شما خواسته می شود با توجه به نقش هایی که می شناسید اعراب کلمات را بررسی کرده و گزینه مورد نظر را پیدا کنید.
آنچه در سوال حرکت گذاری عربی می توان گفت: آنچه در این کنکور مطرح شد به طور کامل تازگی داشته و قبلا این سبک از حرکت گذاری در کنکور دیده نشده است.
نتیجه گیری برای کنکورهای نظام جدید: تست های شَکِل در نظام قدیم به شرط اینکه برای نظام جدید بهینه شده باشند و قواعد حذف شده را نداشته باشند می توانند باعث تقویت باشند اما یک توصیه مهم دیگری که برای دانش آموزان و داوطلبان نظام جدید دارم این است که سعی کنند متن عربی کتاب درسی را باز کنند و از خودشان بپرسند که چرا این کلمه حرکت آخرش مرفوع شده؟ یا چرا آن کلمه حرکت آخرش منصوب شده یا کلمه بعدی چرا حرکت آخرش مجرور شده است؟
این تمرین ها با متن عربی که دارای حرکت گذاری است باعث تقویت مهارت تعیین حرکت ها و عادت کردن چشم هایتان به متن عربی می شود. 
از تست 44 تا 50 قواعد عربی نظام جدید مورد پرسش قرار گرفته است. کیفیت طراحی این تست ها از نمونه های مشابه در نظام قدیم پایین تر است. نکته مهمی که در مورد تست های 44 تا 50 کنکور عربی بایستی اشاره کنم این است که نباید انتظار داشته باشید در کنکورهای بعدی دقیقا همین موضوعات مورد پرسش قرار بگیرد.
اگر به کنکورهای نظام قدیم دقت کنید همیشه تست های مربوط به قواعد دارای تنوع تستی و تغییرات متعدد بوده اند و این انتظار می رود که سال بعد و سال های بعدتر از آن نیز تست های متنوع از قواعد مطرح شود و نباید فکر کنید همیشه و همیشه از همین موضوعات قرار است تست بدهند. 
به طور مثال در تست 50 کنکور سال 1398 در مورد «حصر» سوال شده بود ممکن است در کنکورهای بعدی در مورد «استثنا» سوال شود. بنابراین نباید بگویید چون امسال در کنکور در مورد استثنا سوالی نبود پس حتما سال بعد هم تستی مطرح نمی شود. یادتان باشد که هر ساله تنوع تستی از سوالات قواعد وجود داشته و این روند برای سال بعد نیز دور از انتظار نیست که تکرار شود.
آنچه در سوالات قواعد عربی می توان گفت: طراح کنکور می تواند موضوعات مختلفی که در قواعد عربی معرفی شده است را مورد پرسش قرار بدهد برای همین دست طراح برای سوال دادن از مباحث دیگر باز است و دانش آموز نباید خودش را محدود به موضوعات مطرح شده در کنکور 98 کند بلکه بایستی بداند که طراح ممکن است سال بعد از قواعد دیگر عربی نیز سوال بدهد.
نتیجه گیری برای کنکورهای نظام جدید: تست های قواعد نظام قدیم در مباحث مشترک به طور کامل برای نظام جدید قابل استفاده است و توصیه می شود حتما روی مباحث مشترک از تست های نظام قدیم استفاده کنند تا دامنه تسلط خودشان را افزایش دهند.
توصیه کلی در مورد درس عربی نظام جدید: با توجه به رویکرد کتاب درسی عربی نظام جدید که ترجمه را هدف قرار گرفته است توصیه می کنم تسلط خود را روی قواعد مربوط به فعل و حروفی که بر سر فعل می آیند و ترجمه فعل را تحت تاثیر قرار می دهند بسیار بسیار زیاد کنید. حل کردن تست ترجمه کمک شایانی به افزایش درصد در کنکور نظام جدید می کند. 


چهارشنبه 3 مهر 1398 08:41 ب.ظ
آقای جدیدی کنکور هایی که عربی دارن:
داخل و خارج تجربی و ریاضی و هنر و زبان.
درسته همشون دارن؟؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بله دقیقا همین ها هستند. موفق ترین باشید.
یکشنبه 31 شهریور 1398 03:23 ب.ظ
سلام اقای جدیدی
من قواعد عربی رو در مدت خیلی کوتاهی به همراه خلاصه برداری تموم کردم و الان میخوام وارد فاز مرور و تست بشم
به کتابی احتیاج دارم که به صورت در هم ریخته و طبقه بندی نشده تستای قواعد و ترجمه رو داشته باشه تا بتونم درست در ذهنم طبقه بندی کنم
چنین کتابی رو سراغ دارید آخه همه ی کتابای بازار طبقه بندی شده هستن
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. شما بایستی کتاب دور دنیای گاج یا کتاب زرد قلمچی رو بگیرید که تست های کنکور رو به صورت دفترچه ای دارند بگیرید. البته می توانید خود سوالات کنکور را از اینترنت نیز دانلود کنید و همین کار را انجام دهید. اگر هم نیاز به تست تالیفی دارید توصیه من استفاده از کنکورهای آزمایشی سال های گذشته موسسات است و اگر بازهم تست تالیفی می خواهید کتاب 60 آزمون عربی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی نیز تا حدودی آنچه که می خواهید را تقریبا دارد. موفق ترین باشید.
پنجشنبه 31 مرداد 1398 04:32 ب.ظ
سلام ،خسته نباشید .
یه روزه مطالب سایتتون رو میخونم و فکر میکنم واقعا روم تاثیر گذاشته ولی خب ایشالا که صرفا بالقوه نباشه این طرز فکر .در هر حال ممنونم از وقتی که میزارین.
من امسال کنکور ۹۸ نظام جدید دادم،اولین کنکورم بود، ولی خب نتیجه م با رتبه ای که تو آزمونای جامع سنجش و قلم چی بدست اوردم ، بسیار متفاوت شد . تقریبا ۵ برابر شد و شدم ۲۰۰۰ منطقه ۳.بگذریم ... امسال میخام پشت کنکور بمونم و برا ۲ رقمی حداقلش میخام تلاش کنم ، فقط کمی نگرانم که یهو مثلا زمستان افت ساعت مطالعه داشته باشم . مطالب سایتتون رو که خوندم خیلی بهم انگیزه و نه هیجان داد . علاوه بر این یه سوالی هم داشتم ،اونم این که من میخام تو هفته یه استراحت نیمروزه روز جمعه داشته باشم،بنظرتون به روندم آسیب میزنه؟ میبخشید که طولانی شد.
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم. لطف دارید. هرکسی ممکن است افت کند ولی قرار نیست از افت کردن بترسیم. ما مشکل را پیدا می کنیم و سپس آن را درمان می کنیم. قرار نیست ماشین نخریم چون شاید روزی
خراب شود. قرار نیست از یخچال استفاده نکنیم چون شاید روزی خراب شود و قرار نیست هدف نداشته باشیم با ترس اینکه شاید روزی افت کنیم. موفق ترین باشید.
آرمین
چهارشنبه 23 مرداد 1398 08:12 ب.ظ
سلام آقای جدیدی خواستم از راهنمایی تون تشکر کنم دوباره با اون آقا که دستیار تخصص بودن حرف زدم و منو کاملا متوجه کردن که دارم اشتباه میکنم منم انتخاب رشته کردم ایشالا بتونم پزشک مفیدی باشم مرسی ازتون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خواهش می کنم موفق ترین باشید.
آرمین
چهارشنبه 23 مرداد 1398 03:27 ب.ظ
سلام نیاز انسانی من پزشکی هست قطعا این رشته دنیای منه، اما آموزش تو دانشگاه تهران با بقیه فرق نداره؟ من معتقدم دانشجوی پزشکی به غیر از تهران سواد درستی نداره و نمیتونه یه دکتر خوب و با مهارت باشه من با این رتبه دانشگاه تیپ سه میارم آیا ارزش داره برم ۷ سال اون جا درس بخونم در صورتی که تو دانشگاه تهران بهترین آموزش داده میشه؟ اما من یه آموزش معمولی پزشکی ببینم فردا اگه بخوام طبابت کنم دچار مشکل نمیشم؟ میتونم تو درمان مریضا موفق باشم؟ کلا میخوام بدونم تفاوت دانشگاه پزشکی تیپ یک با دو و سه در چی هست آیا یه آموزش داده میشه؟ آیا پزشکای موفق هستن که تو دانشگاه های تیپ دو یا سه درس خونده باشن و امروز جزو بهترین پزشکا باشن؟(منظورم از بهترین پزشک یکی مثل پروفسور سمیعی نیست منظورم اینه اصلا مهارت تشخیص درست رو دارن؟) من میترسم برم دانشگاه تیپ سه درس بخونم اما در آخر یه پزشک بیسواد بشم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. بازهم تاکید می کنم مباحث را از هم جدا کنید:
1. آیا من برای دانشگاه بهتر تلاش کنم؟ بله قطعا شما تلاش کنید در شرایط بهتر درس بخوانید.
2. آیا دانشگاه شهرستان باعث بی سوادی پزشکی می شود؟ اصلا و به هیچ اینطور نیست. پزشکی با جان مردم ارتباط دارد و هیچ دانشگاهی شل نیست و مطمین باشید سفت و سخت می گیرند.
3. آیا دانشگاه های اصلی بهتر درس نمی دهند؟ بله بهتر درس می دهند ولی این بدان معنا نیست که اگر شهرستان بخوانید دیگر هیچ سوادی ندارید. اگر اینطوری باشد که همه پزشکان را باید دور بریزیم فقط فلان دانشگاه را نگه داریم.
ذهنیت شما خیلی درست نیست. کمی بیشتر تحقیق کنید با واقعیت ها رو به رو می شوید. موفق ترین باشید.
آرمین
چهارشنبه 23 مرداد 1398 02:53 ب.ظ
سلام آقای جدیدی پسری ۱۹ ساله هستم امسال برای بار دوم امتحان دادم که رتبه ام شده ۹۱۶ منطقه سه پارسال ۴۰۰۰ بودم فقط به عشق پزشکی تهران درس خوندم اما متاسفانه نشد الان من انتخاب رشته نکردم چون پدر و مادرم میگن که با این رتبه حداقل پزشکی یکی از دانشگاه های تیپ دو یا سه کشوری قبول میشی اونا میگن پزشکی پزشکیه چه دانشگاه تیپ یک باشی چه تیپ سه، اما من اصلا نمیتونم اینو قبول کنم و معتقدم هیچی آموزش پزشکی تو دانشگاه های تیپ یک کشور نمیشه حالا من گفتم که فیزیوتراپی تهران انتخاب میکنم اما بازم پدر و مادرم نمیزارن و میگن پزشکی رو تو یه دانشگاه سطح پایی تر بخون شاید اصلا سال دیگه این رتبه رو هم نیاوردی، الان تا انتخاب رشته خیلی زمان نمونده شما میگید با این رتبه چی کار کنم برم پزشکی یه دانشگاه سطح پایین تر یا دوباره پشت کنکور باشم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. دو نکته را از هم جدا کنید:
1. پزشکی در دانشگاه های سطح اول کیفیت بالاتری دارد. بله قطعا همینطور است.
2. آیا بخاطر دانشگاه بیخیال رشته بهتر شوم؟ بنده این را به شخصه قبول ندارم. چون معتقدم وقتی شما به عنوان یک انسان به این نتیجه رسیدید که نیازهای انسانی شما مثلا توسط رشته پزشکی برآورده می شود پس آنگاه موظف هستید پزشکی بخوانید حتی در بدترین جای دنیا. چون این رشته نیازهای شما را برآورده می کند.
پس به شما توصیه می کنم بروید بفهمید از این دنیا چه می خواهید و بعدا رشته ای که نیازهایتان را برآورده می کند را انتخاب کنید. موفق ترین باشید.
رویا
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:06 ق.ظ
سلام.من امسال کنکور ریاضی دادم و رتبه خوبی نیاوردم.سال اولم بود.حالا خانوادم میگن انتخاب رشته کن ولی خودم میخوام بزارم برا سال بعد که فرهنگیان بخونم.نمیدونم چیکار کنم.از علاقم هم نمیتونم دست بکشم.کمکم کنید.
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. آیا دانشگاه رفتن هدف است؟ آیا دانشگاه رفتن یکی از مراحل زندگی است که بایستی سپری شود یا اینکه ما بایستی به دنبال موضوع عمیق تری باشیم؟ موفق ترین باشید.
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:04 ب.ظ
سلام آقای جدیدی
اگه کسی لیسانس داشته باشه و مجدد بخاد کنکور شرکت کنه و مثلا رشته پزشکی قبول بشه ؛ باید هزینه تحصیلش رو بده ؟! چون شنیدم هرکس فقط یک بار میتونه یک مقطع رو روزانه و رایگان بخونه .
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. سازمان سنجش امسال چنین گفته است: برای كسب اطلاعات لازم در این خصوص با وزارت علوم تحقیقات و فناوری تماس حاصل فرمایید. تلفن: 82231000 الی 1 ادرس: تهران - منطقه 2 - شهرك قدس (غرب) - فاز 2 - خ. هرمزان - نبش خیابان پیروزان جنوبی. موفق ترین باشید.
احسان
یکشنبه 20 مرداد 1398 11:03 ق.ظ
سلام.آقای جدیدی من دانش آموز نظام جدید هستم.میتونم در شهریور ترمیم معدل ثبت نام کنم؟ممنون
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. از طریق مدرسه محل ثبت نام طرح ترمیم معدل اقدام کنید. این مدرسه را می توانید با تماس تلفنی که با آموزش و پرورش شهرتان می گیرید پیدا کنید. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.