کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - آیا از تست های فصل 5 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

آیا از تست های فصل 5 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

تست های شیمی آلی برای دانش آموزان نظام قدیمی هم زحمت زیادی در بخاطر سپردن گروه های عاملی و دسته بندی ها داشته است. این مبحث در فصل پنج شیمی دوم تدریس شده است که طبق جدول زیر، متوجه می شویم که شیمی آلی در کتاب های شیمی نظام جدید نیز حضور دارد پس تمام تست هایی که در کنکورهای سال های گذشته از این قسمت در کنکورهای نظام قدیم آمده است به خوبی برای کنکور 98 و بعد از آن قابل استفاده است و دانش آموزان نظام جدید حتما باید روند تغییرات طراحی تست در این فصل ها را مورد بررسی قرار دهند تا به موفقیت در کنکور 98 برسند.
فصل پنجم شیمی دوم دبیرستان فصل های مرتبط با این فصل از کتاب شیمی نظام جدید 
 بخش 5: کربن و ترکیب های آلیمطالب این فصل در فصل اول شیمی یازدهم آمده است.
در پیش نویس شیمی دوازدهم قرار است که این مبحث در فصل چهارم آن نیز باشد. 
پس طبق جدول فوق، در این مطلب لازم است تا روند تغییرات طراحی تست در کنکورهای 90 تا 96 را بررسی کنیم تا متوجه شویم که در طی این سال ها، چه تغییراتی در طراحی سوال برای شیمی آلی رخ داده است و از این روند، به نتایجی برای نحوه مطالعه در کنکور 98 برسیم. به همین منظور ابتدا به بررسی سخت ترین تست های کنکور در هر سال می پردازیم و سپس به نتیجه گیری کلی از این روند تغییرات می رسیم و از آنجایی که کتاب های شیمی بین رشته تجربی و ریاضی- فیزیک مشترک است پس در این بررسی به تست های هر دو کنکور توجه شده است.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 90: با بررسی که از بین تست های شیمی این سال در کنکور انجام شد، تست زیر به عنوان سخت ترین تست از شیمی فصل پنجم شیمی دوم انتخاب شد.
- با توجه به فرمول های ساختاری ترکیب های زیر، می توان دریافت که ترکیب............ یک ............... و ترکیب ........ یک ............ است.
ترکیب های شیمی آلی
 1) ب اتر، پ کتون 2) آ استر، پ آلکان 3) ب کتون، ت آلدهید4) آ کربوکسیلیک اسید، پ آمین
این تست فقط  نیاز به دانستن گروه های عاملی و ترکیب های کتاب درسی دارد و لذا در سال 90 شاهد سطح آسان در طراحی سوالات از شیمی آلی هستیم.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 91: سوالات کنکور 91 از این مبحث به گونه ای بود که تست زیر به عنوان سوال سخت شیمی آلی برگزیدیم.
- کدام گزینه نادرست است؟
 1) در مولکول کتن با فرمول تجربی C2H2O یکی از اتم های کربن دارای دو قلمروی الکترونی و اتم دیگر دارای سه قلمروی الکترونی است
 2) با گرم کردن کربن با آلیاژ روی و کلسیم، راهی برای تهیه اتین گشوده شد که به عنوان پلی میان ترکیب های آلی و معدنی است.
 3) گرافیت، آلوتروپ دیگر کربن است که برخلاف الماس، یک جامد کووالانسی با ساختار دوبعدی است و در آن هر اتم کربن میان سه حلقه مشترک است.
 4) سیلیسیم تمایل شدیدی به تشکیل پیوند با اکسیژن دارد و از این راه سلیکات ها را بوجود می آورند و زنجیره ها یا حلقه های دارای پل های Si-O-O-Si تشکیل می دهند.
در این تست، فقط می توان ترکیبی شدن آن با فصل چهارم شیمی دوم که در مورد ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس است را مورد بحث قرار داد وگرنه تست سختی نیست ولی نسبت به کنکور 90 می توان گفت که در کنکور 91 سطح سوالات شیمی آلی در سطح متوسط قرار می گیرد.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 92: با مطالعه تمام تست های شیمی آلی در این کنکور، به تست زیر به عنوان متفاوت ترین تست سال 92 از این مبحث رسیدیم.
کدام گزینه درست است؟
 1) اگر به جای اتم های H مولکول متان، گروه متیل قرار گیرند، 2 و 2-دی متیل بوتان تشکیل می شود.
 2) فرمول تجربی آلکنی با نام 1 – هگزن با فرمول تجربی سیکلوپنتان یکسان است.
 3) 3-اتیل – 3 – متیل پنتان ایزومر ساختاری 2 – متیل اوکتان است.
 4) فرمول تجربی همه ی آلکان های راست زنجیر، یکسان است.
این تست در کنکور 92 در حد متوسط است و اگر دانش آموزی نامگذاری ترکیب های آلی را بلد باشد قطعا در پاسخ دهی به این سوال مشکلی نخواهد پس طراحان کنکور همچنان در کنکور 92 طرحی برای سخت کردن تست های این فصل در کنکور نداشته اند.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 93: سال 93 را می توان انقلاب کنکورها در درس شیمی دانست. در این سال می توان  6 سوال را از بین تست های شیمی آلی در زمره ی سوال های سخت و وقت گیر و خلاقانه قرار داد.
اگر در مولکول متانال، اتم اکسیژن با گروه C=O جاگزین شود، کدام ترکیب بدست می آید و در مولکول آن، چند جفت الکترون پیوندی شرکت دارد؟
 1) کتن - 6 2) کتن - 4 3) متانوییک اسید - 64) متانوییک اسید - 4
- پروپین با 2 – پروپانول در کدام مورد مشابه است؟ H=1, C=12, O=16 g.mol-1
 1) در عدد اکسایش دو اتم کربن در مولکول آن ها
 2) درصد جرمی هیدروژن
 3) انحلال پذیری در آب
 4) مجموع شمار جفت الکترون های پیوندی
در کدام ترکیب، فرمول تجربی با فرمول مولکولی متفاوت است و فرمول مولکولی، مضرب بزرگتری از فرمول تجربی است؟
 1) تولوئن2) اوکتن3) گلوکز4) متیل استات
کدام مطلب نادرست است؟ 
 1) اتین را می توان از واکنش آب با کلسیم کاربید تهیه کرد.
 2) 89/3 درصد جرم استئاریک اسید را کربن تشکیل می دهد.
 3) گرافیت یکی از دگرشکل های کربن است که ساختار لایه ای دارد و برخلاف الماس رسانای جریان برق است.
 4) اگر به جای گروه هیدروکسیل در مولکول فنول، گروه اتیل بنشیند، نزدیک به 12/8 درصد افزایش جرم پیدا می کند.
شمار پیوندهای دوگانه ی بین اتم ها در مولکول نفتالن با شمار پیوندهای دوگانه در مولکول کدام ترکیب برابر است؟
 1) فنول2) بنزن3) تولوئن4) آسپرین
کدام گزینه درباره ی ترکیبی با فرمول روبه رو، درست است؟
مولکول الی
 1) مولکول آن، یک عامل الکلی نوع دوم دارد
 2) یکی از مشتقات الکلی – کتونی سیکلوهگزان است.
 3) بالاترین عدد اکسایش اتم کربن در ساختار آن 1+ است.
 4) شمار جفت الکترون های ناپیوندی لایه ی ظرفیت اتم های مولکول آن با مولکول متیل استات یکسان است.
همه سوالات، وقت گیر، نیاز به دانستن ترکیب نویسی و شناختن گروه های عاملی، تسلط کامل بر انواع ترکیب های آلی، خلاقیت در ترکیبی کردن سوالات و پرسیدن در مورد جابجایی گروه های عاملی از جمله مواردی است که در کنکور 93 به عنوان شاهکار طراحی سوالات خلاقانه می توان به آن اشاره نمود.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 94: با بررسی که از بین تست های شیمی این سال در کنکور انجام شد، 2 تست زیر به عنوان سخت ترین تست از شیمی فصل پنجم شیمی دوم انتخاب شد.
- در کدام دو ترکیب داده شده، شمار اتم های کربن برابر است؟
 1) بنزآلدهید، 2 – هپتانون
 2) اتیل بوتانوآت، هپتان
 3) تری متیل آمین، 2 – متیل پروپان
 4) 2 و و 5 – دی متیل هگزان، نفتالن
- کدام عبارت درباره ی ترکیب داده شده درست است؟
مولکول الی
 1) در ساختار آن، 11 جفت الکترون ناپیوندی در لایه ی آخر اتم ها وجود دارد
 2)اتم های نیتروژن در آن دارای سه قلمرو الکترونی اند و دارای پیوند آمیدی است.
 3) در واکنش با سه مول هیدروژن، همه ی پیوندهای دوگانه ی کربن – کربن در آن به پیوند یگانه ی C−C تبدیل می شوند
 4) شمار اتم های کربن در آن، سه برابر اتم های اکسیژن و شمار قلمروهای الکترونی اتم های اکسیژن در آن با یکدیگر برابر است.
در این کنکور مدل سوالات در نگاه اول آسان به نظر می رسد اما در این کنکور، طراح سعی کرده است تا علاوه بر وقت گیر کردن تست های این قسمت، مباحث آن را با واکنش نویسی که مربوط به استوکیومتری می شود نیز ترکیب کند تا توان و سواد کنکوری ها را محک بزند. بنابراین در این کنکور از دانش آموز انتظار می رود تا فرمول نویسی ترکیب های آلی را بلد باشد، این مواد و گروه های عاملی آن را بشناسد، و سپس بتواند در مورد واکنش نویسی و تغییرات هر ترکیب آلی نیز اطلاعاتی داشته باشد.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 95: با بررسی که از بین تست های شیمی این سال در کنکور انجام شد، 2 تست زیر به عنوان سخت ترین تست از شیمی فصل پنجم شیمی دوم انتخاب شد.
- چند درصد جرمی پلی وینیل کلرید را کلر تشکیل داده است؟ Cl=35/5, C=12, H=1 g.mol-1
 1) 25/72) 36/23) 42/14) 56/8
- در مورد ترکیب روبه رو چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
ترکیب الی و موارد درست در مورد ان
 1) 12) 23) 34) 4
طراحان کنکور در سال 95 هم روی وقت گیر بودن تست ها، ترکیبی شدن آن با مطالب سایر فصل ها مثل ترکیب های مولکولی و همچنین لزوم شناخت دقیق و کامل گروه های عاملی و ترکیب آن ها با هم تمرکز داشته اند و از این رو می توان گفت که روند سال 1393 را در کنکور 95 بار دیگر تکرار کرده اند.
همچنین در کنکور 95 یک اتفاق جدید هم رخ داد و آن هم ترکیبی شدن مفاهیم شیمی آلی با استوکیومتری که می تواند نوید این را بدهد که در آینده شاهد تست های پیچیده تری از این قسمت باشیم. استوکیومتری به محوری ترین مطلب شیمی در سال های اخیر تبدیل شده است و این پیش بینی وجود دارد که در کنکورهای بعدی، سهم بیشتری از تست ها را به صورت غیر مستقیم در ارتباط با استوکیومتری ببینیم.
سخت ترین تست شیمی آلی در کنکور 96: سه تست زیر به عنوان تست منتخب کنکور 96 از مبحث شیمی آلی مد نظر قرار گرفته است که در زیر می توانید آن را مطالعه کنید.
- اگر از مولکول سیکلوهگزان، سه مولکول هیدروژن جدا شود به کدام هیدروکربن مبدل می شود؟
 1) هگزین2) بنزن3) سیکلوهگزن4) سیکلوهگزین
اگر در مولکول آسپرین، به جای گروه استات، گروه هیدروکسیل بنشیند به کدام ماده تبدیل می شود؟
 1) متیل سالیسیلات2) بنزالدهید3) بنزوییک اسید4) سالیسیلیک اسید
- کدام موارد از مطالب زیر درباره ترکیبی با ساختار روبه رو درست است؟
ترکیب الی با فرمول خاص
 1) ا و 22) 3 و 43) 1 و  3 و 44) 2 و 3 و 4
در این کنکور نیز به سه نکته اساسی توجه شده است. اول اینکه دانش آموزان و کنکوری ها باید نام ترکیب های آلی را بلد باشند، دوم اینکه بتوانند گروه های عاملی را تشخیص دهند و سوم اینکه تست های این قسمت با مفاهیم دیگر شیمی مثل ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس ترکیب شده است که این سه فاکتور باعث وقت گیر شدن تست های این قسمت در کنکور 96 شده است.
از تحلیل و بررسی تست های شیمی آلی که همان فصل پنجم شیمی دوم دبیرستان می شد می توانیم به نکات مهمی برای شیمی نظام جدید در کنکور 98 و بعد از آن برسیم که توجه دانش آموزان و کنکوری های نظام جدید را به آن جلب می کنم:
1. نام علمی، نام بازاری و ترکیب نویسی تمام مواد آلی که در کتاب شیمی نظام جدید و قدیم و کتاب های زیست نظام جدید و قدیم (برای تجربی ها) آمده است را خلاصه کنید و در برنامه های خود حتما تلاش ویژه ای برای تکرار و تمرین آن ها انجام دهید. طراحان کنکور در کنکورهای 98و کنکورهای بعدی، این انتظار را دارند که این ترکیب های آلی را به هر صورتی که بیان کردند شما بتوانید بشناسید.
2. یک تمرین روزانه به مدت 5 دقیقه می توانید در برنامه خود داشته باشید و آن هم این است که یک ترکیب آلی را بنویسید و گروه عاملی آن را تغییر دهید و سپس نام گذاری جدید آن را تمرین کنید. اگر دقت کنید سهم زیادی از تست های سال های اخیر به این پرسش معطوف شده است که اگر گروه عاملی تغییر کند، آنگاه ماده جدید چه نام دارد. این تمرین ساده 5 دقیقه ای می تواند موجب تغییر و تحول عظیم در قدرت یادگیری تان نسبت به درس شیمی شود.
3. تمرین دیگری که می توانید هر روز انجام دهید این است که تعداد قلمروهای الکترونی و حتی جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی ترکیب های آلی را بشمارید. این روش هم برای قوی شدن در مباحث ساختار لوویس مفید است هم برای تسلط بر تست هایی که از شیمی آلی در کنکور 98 خواهد آمد. این تمرین های کوچک اما موثر می تواند در عادت کردن چشم هایتان به ترکیب های آلی و شمارش سریع روی آن ها مناسب باشد.
4. مورد بعدی که اگر می خواهید به عنوان یک دانش آموز حرفه ای و کنکوری موفق در سال 98 عمل کنید مربوط به تمرین استوکیومتری با ترکیب های آلی است. هر تستی از استوکیومتری را می توانید برای ترکیب های آلی نیز حل کنید لازم است فقط به جای موادی که تست های استوکیومتری آمده است یک ماده آلی را فرض کنید و مسئله را حل کنید. این امر هم در قوی شدن استوکیومتری تان به شما کمک می کند هم اینکه در تست های ترکیبی این قسمت موفق عمل می کنید.
5. در جزوه خلاصه تان حتما در مورد قطبی، ناقطبی بودن و همچنین نحوه تشکیل پیوند هیدروژنی همه گروه های آلی نکات موثر را بنویسید و تا به درک درستی در مورد چگونگی فهمیدن آن ها برسید و هر روز روی یکی دو ترکیب آلی این قانون ها را تمرین کنید. برای موفقیت در شیمی 98 باید این تمرین های روزانه کوچک را حتما انجام دهید.
6. هر اطلاعاتی که می شود برای یک مولکول ارایه داد را برای تک تک ساختارهای آلی تمرین کنید. مثلا محاسبه عدد اکسایش تک تک اتم های تشکیل دهنده یک ماده آلی، موازنه کردن واکنش هایی که در آن مواد آلی حضور دارند، بررسی واکنش پذیری آن ها، حتی محاسبه اینکه چند درصد یک ماده آلی را هیدروژن یا کربن تشکیل داده است و... از جمله تمرین هایی است که روی ترکیب های آلی لازم است اجرا کنید.
در این مطلب با بررسی روند تست های کنکورهای 90 تا 96 به تغییر و تحول تست های کنکور در فصل پنجم شیمی دوم پرداختیم که طبق جدولی که ابتدای همین متن ارایه شد متوجه شدیم که تست های موجود در کنکورهای 90 تا 96 برای کنکور 98 کاملا قابل استفاده است و سپس در انتها، توضیحاتی در مورد تمرین ها و روش های خواندن برای موفقیت در تست های شیمی آلی برای کنکور 98 ارایه شد.


sara
سه شنبه 15 خرداد 1397 06:27 ب.ظ
خیلی خوشحالم که یه بار تجربه اینکارو داشتم و الان هم میتونم دوباره همون ادم بشم منتها اینبار اصولی تر
وقتی به صد برسیم اون شخصیتی که خودشو برای موفقیت اماده کرده شکل میگیره درسته؟
پاسخ رضا جدیدی :
کوچک ترین دستاورد 100 شکل دادن شخصیت موفقیت است. امتحانش کنید. موفق ترین باشید.
sara
سه شنبه 15 خرداد 1397 05:13 ب.ظ
اقای جدیدی من دوم راهنمایی که بودم از همون اول سال تصمیم گرفتم بخودم و بهانه هام رحم نکنم جلوی اینه می ایستادم و بخودم میگفتم چون الان تو شرایط روحی خوبی نیستی دلیل نمیشه که درس نخونی اگه نیاز داری گریه کنی اگه نیاز داری با کسی حرف بزنی یا حتی اگه نیاز داری بری بیرون و تفریحی داشته باشی ازت قبول میکنم اما اول باید درست رو بخونی سرسری هم نباید بخونی درست حسابی باید بخونی که کتابو بستی مطمین باشی نمره کامل رو میگیری بعدش هرکاری دوست داشتی بکن و بخودم میگفتم به بهانه هات رحم نکن مثلا اگه برق میرفت ندای تنبلیم بهم میگفت الان دیگه برق رفته دیگه نمیخواد بخونی اما من بهش میگفتم هوا هنوز روشنه و میتونم برم تو بالکن و اینکارو میکردم یا اگه بغض بدی داشتم و باید گریه میکردم تو اون لحظه اول درسمو میخوندم بعدش گریه میکردم انقدر اینکارارو کردم که بعد از دو ماه کمترین بهانه ها و تنبلی هارو حس میکردم و عاشق مدرسه و معلما و کتابام شده بودم و اون سال بهترین سال زندگیم بود
و فکر میکنم نااگاهانه به صد رسیدم
الانم باید مثل اون موقع رفتار کنم تا به صد برسم درسته؟
پاسخ رضا جدیدی :
این بهترین جملاتی بود که از یک دانش اموز می توانستم بخوانم. به 100 نرسیده اید زیرا اگر رسیده بودید قدرتمند بودید. 100 را وقتی بدست آورید چه آگاهانه و چه ناآگاهانه مطمئن باشید جزء بهترین ها قرار می گیرید اما یک چیز را ایمان دارم و آن هم اینکه شما در دوم راهنمایی در مسیر 100 بوده اید و گویا به فطرت خود توانسته بودید این 100 را درک کنید و راز موفقیت را کشف کرده بودید. من مطمینم در مسیرش بوده اید برای همین است که میگویم این بهترین جملاتی بود که از یک دانش آموز می توانستم بخوانم فردی که در دوم راهنمایی اش به طور ناآگاهانه در مسیر 100 بوده است و خیلی فوق العاده است.
من سال ها کار کرده ام تا بفهمم چیزی به اسم 100 معجزه می کند و شما در دوم راهنمایی آن را اجرا می کرده اید هرچند ناقص و با فاصله و یا هرچند با فراموشی های کوتاه مدت ولی مهم این است که اجرایش می کردید. شما از بنده هم جلوتر هستید چون من در دوم راهنمایی ام اصلا ایده و نظریه شما را نداشتم.
خوشبحال کسانی که کارهای بزرگ را در دوران نوجوانی تجربه می کنند خوشبحال شما، من اگر جای شما بودم از الان شروع میکردم. باز هم بیایید رحم نکنید به تمام جملاتی که می گوید برای بعدا حالا ولش کن و تو بازهم همان ادم قبلی می شوی. این جملات را بدون رحم کنار بگذارید.
من ایمان دارم شما به زودی میایید و می نویسید که 100 را به پایان رسانیدید و دلتان می خواهد 100 را روی تک تک رفتارهایتان اجرا کنید. من باورم شد یکی دیگر به جمع 100 تایی ها اضافه شد و ایمان دارم اگر همان آدم دوم راهنمایی باشید به زودی موفق ترین خواهید بود.
سه نکته: اول: بهانه اصطلاحی که بین مردم رایج است یعنی همان دلیل تراشی های مغز برای جلوگیری از مصرف انرژی و دوم: اجازه ندهیم نسبت به گذشته مان افت کنیم. وقتی گذشته تان کاری را اجرا کرده اید حتما بازهم تکرار کردنش را می توانید به نمایش بگذارید و سوم: تمرین 100 را باید بدون وقفه و بدون فاصله بین بهانه ها اجرا کنید. هرکجا که مغلوب مغز شوید باید از صفر شروع کنید.
از همین حالا شروع کنید. اولین بهانه مغزتان هم این است: امروز که دیگر تمام شد از فردا. مخالفت کنید و شروع کنید. موفقیت راه دیگری ندارد. موفق ترین باشید.
sara
سه شنبه 15 خرداد 1397 12:09 ب.ظ
مثلا من امروز متوجه شدم لذتی که از به تعویق انداختن کارها میبردم مربوط به زمانیه که دبیرستانی بودم و الان داره به شکل عادت تکرار میشه
یادمه دلم میخواست با مادرم فیلم ببینم و تخمه بخورم و درس نمیخوندم خیلی بهم خوش میگذشت و به مرور درس خوندن واسم عذاب اور شده بود اما الان هیچ کار لذت بخشی نمیکنم فقط در حال عذاب کشیدنم بخاطره این به تعویق انداختن ها
ولی امروز که فهمیدم این رفتارم چطوری به عادت تبدیل شده باعث اگاهیم شد و امروز راحت میتونم باهاش برخورد کنم و کنترل کنم یا حتی تمرین صد رو راحتتر انجام بدم ولی معلوم نیست دو روز دیگه این اگاهی و راحت برخورد کردن رو دارم یا بازم با اینکه دلیل رو پیدا کردم مغزم بهم میگه نه اینم نیست هنوز به جواب نرسیدی تو مشکل پیچیده ای داری که راه حلش نمیتونه انقد ساده باشه
و به شدت مقاومت میکنه در برابر اگاهی امروزم
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. خیلی خوب است که به آگاهی در مورد خودتون رسیده اید و در مورد رفتارهاتون اینطور دقت نظر دارید و این بزرگترین دستاورد شماست زیرا الان به یک روانشناس شخصی برای خودتان تبدیل شده اید.
این آگاهی در مورد خودمان یک نعمت است و هرکسی روی خودش به شناخت و آگاهی نمی رسد. خب اینکه مغزتان در برابر آگاهی مقاومت می کند کاملا از پیش تعیین شده است زیرا آگاهی یعنی روشن شدن ماشین و حرکت به سوی خودسازی و موفقیت و این یعنی زحمت و مصرف انرژی برای مغز و توقع نداشته باشید که مغز به روی خوش آماده مصرف انرژی باشد.
او تمایل دارد حالتش را حفظ کند. قانون اول نیوتن می گوید هر جسمی دوست دارم حالت خود را حفظ کند و مغز اصلا علاقه ای به تغییر ندارد.
مغزتان خیلی خوب متوجه شده چطور می تواند شما را خاموش کند و آن هم ایجاد یک ترس از اینکه تو نمی توانی این مسیر را ادامه دهی، امروز و فردا خوشحالی و میخوانی اما روز سوم یا نه اصلا روز چهارم همان آدم قبلی می شوی.
حتی مغزتان این را هم فهمیده که با گفتن جملاتی مثل «اگر این راه حل خوبی بود که نباید بعد از یکی دو روز همه چیز رو از یادت می برد و نباید فقط برای یکی دو روز حالت رو خوب کنه. اگر این روش و تمرین 100 جواب می داد پس باید همیشگی باشه و یعنی چی دو روز انجامش بدی و روز سوم همون آدم قبلی بشی. این روشی نیست که بدردت بخوره و تو باید دنبال یه راهی باشی که مشکلت رو از ریشه حل کنه. تو الان آگاه شدی می دونی چند ساله این مشکل هست آخه مشکلی که ریشه 3 ساله داره رو چطوری میشه با یه تمرین 100 حل کرد. این ها همش روش های بدرد نخور و نشدنیه. یعنی مثلا اونی که پزشک شده یا الان یه فرد موفق در جهانه اومده 100 رو انجام بده؟ یعنی اون فرد موفق در جهان اومده با ذهنش مخالفت کرده؟ نخیر اون اصلا از اولش همه رفتاراش درست بوده و...»
بله مغزتان با گفتن چنین جملاتی یا مشابه این عبارت ها سعی می کند شما را کاملا متوقف کند. اما چه بخواهید و چه نخواهید هر فرد موفقی را که می بینید به صورت ناآگاهانه ای تمرین 100 رو انجام داده و حتما جلوی مغزش ایستاده وگرنه مغز همه انسان ها میگه باید بخوابیم، تفریح کنیم، خیال پردازی کنیم،کار نکنیم.
مغز ادیسون و انیشتن و مغز من و شما و همه انسان ها همین را می گوید اما افراد موفق به این ندای درونی گوش نداده اند و آن را سرکوب کرده اند پس آن ها 100 را اجرا کرده اند. مغزتان شما را اینطوری گول می زند پس از این مسیر ضربه نخورید. موفق ترین باشید.
sara
سه شنبه 15 خرداد 1397 11:23 ق.ظ
سلام آقای جدیدی
من چند روز پیش راجبه دو نوع مقاومت ذهنی که مانع موفقیتمون میشه خوندم
یکی من خودم میدونم و یکی هم فلان موضوع راجبه من صدق نمیکنه
امروز داشتم پنجتا از مطالب سایتتونو میخوندم متوجه شدم ذهنم یا داره میگه راجبه من صدق نمیکنه و پس میزنه یا اینکه میگه راه حل مسله تو چیز دیگه ای هست و انقد ساده نیست و یجور حس پیچیدگی و لاینحل رتولید میکنه
با اینکه توی یکی از مطلباتون این رو توضیح دادید و من اگاهم از این مسله اما هنوز این مقاومت از بین نرفته یا یوقتایی پیش میاد که دو روز اول اگاهانه مسیرمو ادامه میدم اما بعد از دو روز دوباره مقاومت ها شروع میشه و با اینکه میدونم الان مقاومت ذهنم مانعم هست اما انگار باور ندارم که فقط همین باشه و متوقف میشم
دلیل این موضوع چیه دقیقا؟
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. دقت کنید که مغز هر فردی بر اساس شخصیت، عادت ها، نقاط ضعف و قوت روحی به او حمله می کند. جالب است یکی از شاگردانم به علت اعتماد به نفس بالایش مورد حمله قرار می گرفت و باورش نمیشد بخاطر این نقطه قوتی که دارد مغزش سو استفاده کند و او را بخواهد مورد حمله قرار دهد اما همینطور است مثلا افکاری مثل اینکه تو هرکاری را خواستی تمام کرده ای حالا دیرتر شروع کردی ولی بالاخره از بقیه بهتر شدی پس اشکالی هم ندارد که کنکور را دیرتر شروع کنیی.
وقتی با مغزش آشنایش کردم متوجه شد همین مورد چقدر به او در سال های مختلف زندگی اش ضربه زده است و حتی المپیاد ریاضی را با همین طرز تفکر در دبیرستان از دست داده بود.
مغز شما نیز بر اساس شخصیت، نقاط ضعف و قوت خودتان به شما حمله می کند. طبق توضیحاتی که داده اید مغزتان متوجه شده که شخصیت شما استمرار مسیر ندارد برای همین کافی است فقط دو روز کاری به کارتان نداشته باشد و روز سوم خودتان خسته می شوید.
یادتان باشد مغز یک قدرت شیطانی دارد زیرا ذاتش به مصرف نکردن انرژی است و طبیعت هم همین است. هیچ درختی دلش نمی خواهد برای پیدا کردن غذا زحمت بکشد و دوست دارد همه چیز در دسترس باشد. هیچ گیاهی دوست ندارد برای دیدن نور خورشید کلی پیچ و تاب بخورد و دلش میخواهد همانطور که هست آفتاب به او برسد.
طبیعت از قانون نیوتن پیروی می کند و مغزمان هم همینطور است. او دوست ندارد حالتش را عوض کنید پس حق دارید از هر روشی برای مهارتان استفاده کند. درس خواندن برای مغز یعنی مصرف انرژی و این یعنی باید جلوی تان بایستد.
شما به این فکر کنید که اگر دنبال راه حل پیچیده ای هستید و تمرین 100 را ساده می دانید پس چرا نمی توانید آن را اجرا کنید؟ این تمرین ساده به نظر می رسد ولی اجرا کردنش برابر است با موفقیت هایی که سال های زندگی تان را تضمین می کند.
من می دانم هر روز تعداد زیادی تصمیم می گیرند که 100 را اجرا کنند ولی تعداد اندک و انگشت شماری هستند که آن را به 100 می رسانند می دانید چرا؟ چون هرکسی شخصیت موفقیت را در خود ایجاد نکرده است و یک رویا مثلا پزشکی دارد و باورش نمی شود که فقط یک خیال پرداز است و در واقعیت حتی برای رشته های معمولی دانشگاه هم شخصیت موفقیت ندارد.
100 ما را واقع بین می کند، به ما نشان می دهد مغزمان چطور به ما حمله می کند و به ما یاد می دهد پایبند هدفی باشیم که تمایل رسیدن به آن را داریم. شاید بارها در راه رسیدن به 100 شکست بخوریم و مجبور باشیم از نو شروع کنیم ولی بدانید که شخصیت سازی می کند این 100 و تمرین 100 یک چالش موفقیت است.
با هر دلیلی که از انجام 100 منصرف شوید مطمین باشید مغزتان شکست تان داده است. چه فکر کنید تمرین ساده ای است و شما نیاز به راه حل پیچیده ای دارید یا اینکه بعد از دو روز همه چیز را فراموش کنید یا اینکه به هر روش دیگری گول بخورید و از 100 باز بمانید.
یادتان باشد تمام متوقف شدن هایتان حیله مغز است تا انرژی مصرف نکنید و یک گوشه بنشینید. موفق ترین باشید.
پیمان
دوشنبه 14 خرداد 1397 07:27 ب.ظ
سلام آقای جدیدی
قبلا به من گقته اید باید برنامه مرور و تست زنی زیادی را در برنامه ریزی خود بگنجانید حالا تعداد دفعات مرور باید هر چند روز یکبار باشد ؟(استفاده از منحنی فراموشی ابینگهاوس مناسب است؟ )
پاسخ رضا جدیدی : سلام وقت بخیر و نیکی. فاصله بین مرور و تست کاملا بستگی به روش و هنر برنامه ریزی تان دارد بهترین حالت ایجاد چرخه هر 10 روز یک بار است که برای اجرای آن لازم است برنامه تان فوق العاده حرفه ای باشد و هرچه فاصله از 10 روز بیشتر شود کیفیت برای کنکور کم می شود و به همین دلیل استفاده از منحنی فراموشی اصلا کارایی برای کنکور ندارد چون مرورهای آن با فاصله های 30 و 60 ادامه پیدا می کند که اصلا معنا ندارد. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.