کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - آیا از تست های فصل 4 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

آیا از تست های فصل 4 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

مباحثی که در فصل 4 شیمی دوم نظام قدیم مطرح می شد در کتاب های شیمی نظام جدید نیز وجود دارد و طبق جدول زیر متوجه ارتباط مفاهیم آن فصل با کتاب های شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم می شوید. بنابراین تحلیل روند تغییرات تست های کنکور در این فصل می تواند به دانش آموزان نظام جدید برای دقت در روش مطالعه و فاکتورهای اثرگذار در نتیجه شان کمک کند. 
 فصل 4 شیمی دومفصل های مرتبط شیمی نظام جدید با این فصل 
بخش 4:  پیوندکووالانسی و ترکیب های مولکولیمطالب این فصل در فصل 1 و 2 و 3 شیمی دهم  آمده است
مطالب این فصل در پیش نویس شیمی دوازدهم نیز قرار است مورد استفاده قرار بگیرد
طبق جدول فوق به این نتیجه می رسیم که تست های فصل چهار شیمی نظام قدیم برای کنکور نظام جدید نیز قابل استفاده است و دانش آموزانی که قصد دارند در کنکور 98 و بعد از آن شرکت کنند به راحتی می توانند از این تست ها استفاده نمایند و تغییر کتاب های درسی تاثیری روی تست ها ندارد.
روند تغییرات تست های فصل 4 شیمی دوم در کنکورهای 90 تا 96: در این بررسی با مشخص کردن سخت ترین سوال از این فصل در هر کنکور، به تحلیل روند تغییر و تحولات در طراحی تست های این فصل می پردازیم و مشخص می کنیم که طراحان کنکور در هر سال چه دیدگاهی را برای طراحی خود مد نظر قرار داده اند و سپس به توصیه های مهمی در مورد تست های کنکور 98 و نحوه خواندن برای آن خواهیم رسید. در ضمن با توجه به یکسانی مطالب شیمی بین رشته ریاضی- فیزیک و تجربی، در تحلیل این سوالات به هر دو کنکور توجه شده است.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 90: در بین تست هایی که از این فصل در کنکور 90 طراحی شده است به تست زیر به عنوان سخت ترین تست از فصل چهارم شیمی دوم رسیده ایم.
- در کدام گونه ی شیمیایی، اتم مرکزی دارای چهار قلمرو الکترونی است و شمار جفت الکترون های ناپیوندی آن کمتر است؟
 1) 17ClF32) 33AsF3 
 3) 16SF44) 8OCl2 
با وجود این تست به این نتیجه می رسیم که در سال 1390، طراحان کنکور در طراحی تست از این فصل، سطح متوسط استفاده کرده اند. سختی این تست در وقت گیر بودنش است که نیاز به شمارش دارد که البته با درک و فهم درست از این فصل می توان سرعت عملی بیشتری هم در این تست داشت و به طور کلی با بررسی تست های این فصل در کنکور 90 می توان گفت که طراح کنکور برای طراحی سوالات وقت گیر از این فصل بسیار دستش باز است و این موردی است که دانش آموزان نظام جدید باید به آن دقت کنند و در برنامه شان، فرصت زیاد تست زنی از این فصل را در نظر بگیرند.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 91: تست زیر، سوال سخت این فصل در این کنکور است که ارزش بررسی دارد.
یون های -PO43-, SO42-, CLO4 به ترتیب از کدام نظر متفاوت و از کدام نظر مشابه اند؟
 1) شمار پیوندهای داتیو – طول پیوند بین اتم ها
 2) شمار پیوندهای داتیو – قدرت بازی
 3) عدد اکسایش اتم مرکزی – شکل هندسی
 4)عدد اکسایش اتم مرکزی – میزان قطبیت پیوندها
بنابراین در مورد این کنکور نیز می توان علاوه بر وقت گیر بودن تست های فصل چهار، به ترکیبی شدن این فصل با اسید و بازها اشاره نمود. این تست نشان می دهد که فصل چهار شیمی دوم که در فصل های مختلف شیمی نظام جدید حضور دارد، برای طراحی تست های ترکیبی جای کار بسیاری دارد و طراحان کنکور از حالت سنتی خارج شده اند.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 92: با مطالعه تست های کنکور 92 در این فصل به سه تست سخت نسبت به سایر تست های این کنکورها رسیدیم که در زیر می توانید این دو تست را مطالعه کنید.
درباره ی مولکول های SiCl4, PCl3, H2S به ترتیب از راست به چپ:
 1) اتم مرکزی آن ها دارای 2، 1 و 1 جفت الکترون ناپیوندی است. 
 2) اتم مرکزی آن ها، دارای 2، 3 و 4 قلمرو الکترونی است.
 3) دارای شکل خمیده، هرم با قاعده ی مثلثی و چهاروجهی اند.
 4) قطبی، ناقطبی و ناقطبی اند.
- یون +NOاز نگاه .......... با مولکول های هیدروژن سیانید و کربن دی سولفید مشابه است و از نگاه .......... با هر دوی آن ها  تفاوت دارد.
 1) شکل هندسی - قطبیت
 2) وجود پیوند سه گانه - قطبیت
 3) شکل هندسی – عدد اکسایش اتم مرکزی
 4) وجود پیوند سه گانه – عدد اکسایش اتم مرکزی
- کدام عبارت درست است؟
 1) فسفر در ترکیب های خود، همواره چهار قلمرو الکترونی دارد.
 2) شمار قلمروهای الکترونی اتم ها در مولکول کربن دی سولفید، نابرابر است
 3) شمار قلمروهای الکترونی اتم های کربن در مولکول اتانول و دی متیل اتر، متفاوت است.
 4) شمار قلمروهای الکترونی اتم مرکزی در مولکول فرمالدهید با شمار جفت الکترون های ناپیوندی آن برابر است.
از این شرایطی که در سال 1392 رخ داده است می توانیم به چند نتیجه مهم در خصوص فصل چهارم شیمی دوم دبیرستان برسیم، اول آنکه طراحان کنکور تصمیم گرفته اند تا سوالات این فصل را سخت تر کنند که البته سختی این سوالات در وقت گیر بودن آن ها است. نکته دوم در خصوص این است که توقع دارند تا دانش آموزان و داوطلبان کنکور بتوانند فرمول شیمیایی، ترکیب ها را بنویسند بنابراین در گزینه های تست ها مشاهده می کنید که به تعداد زیادی این روند را تکرار کرده اند. 
مورد سوم نیز در مورد چند قسمتی کردن گزینه های این فصل دقت کرد که باعث شده است تا دانش آموزانی که می خواهند از این فصل نتیجه بگیرند باید همه این فصل را کامل بلد باشند وگرنه در حل تست های این فصل دچار مشکل می شوند. این کنکور ثابت می کند که روش گزیده خوانی و برخی جاها را خواندن و برخی جاها را نخواندن دیگر برای موفقیت در کنکور جواب نمی دهد و طراحان قصد دارند تا در طراحی سوالات خود با به کار گیری همه اطلاعات و ترکیبی کردن تست ها، جلوی گزیده خوانی را بگیرند.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 93: روش طراحی تست ها در کنکور 93 دچار تغییرات بیشتری نسبت به کنکورهای قبل ترش هم شده است و دو تست زیر به عنوان سخت ترین تست این کنکور از فصل چهارم شیمی دوم انتخاب شده است.
-  در مولکول کدام ترکیب، نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی لایه ی ظرفیت اتم ها به شمار جفت الکترون های پیوندی، از سه ترکیب دیگر بیشتر است؟
 1) گوگرد ( IV ) فلوئورید2) نیتروژن تری فلوئورید
 3) گوگرد تری اکسید4) کربن دی سولفید
کدام یک از ترکیب های داده شده، به ترتیب از راست به چپ، دارای بیشترین و کمترین نسبت مجموع جفت الکترون های ناپیوندی به مجموع جفت الکترون های پیوندی اند؟
 a) نیتریک اسید COBr2  (b  ICl2- (C d) بورهیدروکسید

 1) a و b2) a و c3) b و d4) c و d
همانطور که ملاحظه می کنید در این تست ها، طراح به طرز علنی نیاز به سواد نوشتن ترکیب های مولکولی را به رخ دانش آموزان می کند و واضح تر از این نمی تواند اعلام کند که برای موفقیت در درس شیمی نیاز به دانش کافی روی نوشتن ترکیب های شیمیایی است. 
وقت گیر بودن تست های فصل چهارم همچنان در کنکور 93 به شمارشی بودن و بررسی حداقل 4 ترکیب به قوت خود باقی است.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 94: در بین تست های سال 94، دو سوال زیر به عنوان تست سخت این کنکورها انتخاب شده است.
شمار جفت الکترون های ناپیوندی در کدام دو گونه ی شیمیایی برابر است؟
 1) اتانول، کلرواتان2) اتیلن گلیکول، استیک اسید
 3) اگزالیک اسید، فرمیک اسید4) یون کربنات، گوگرد دی اکسید
- در چند مورد از گونه های -SnCl2, PF4+, H3O+, NO2, PO43 اتم مرکزی از قاعده ی هشتایی پیروی می کند؟
 1) 22) 33) 44) 5
استفاده از ترکیب های شیمی آلی که در فصل 5 شیمی دوم نظام قدیم و در فصل اول شیمی یازدهم نظام جدید درس داده شده است نمونه جالبی از ترکیب کردن اطلاعات دو فصل است. این ترکیبی شدن شروع یک تغییر نگرش در طراحی سوال است و این خبر را به کنکوری های 98 می دهد که منتظر ترکیب شدن اطلاعات این فصل با هر مطلبی که به مولکول و پیوند های مولکولی ارتباط دارد، باشید. در ضمن وقت گیر بودن تست های این فصل در کنکور 94 نیز به خوبی به چشم می خورد.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 95: دو تست زیر را می توان به عنوان سخت ترین تست های کنکور در سال 1395 از فصل چهارم شیمی دوم، انتخاب نمود.
- نسبت شمار الکترون های پیوندی به شمار الکترون های ناپیوندی در مولکول گلوکوز کدام است؟
 1) 42) 33) 2.54) 2
- در ساختار لوویس آنیون تری کلرو استات به ترتیب از راست به چپ در مجموع چند اتم دارای چهار قلمروی الکترونی اند و چند جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟
 1) 5 و 142) 5 و 133) 4 و 144) 3 و 14
طراحان کنکور در این کنکور نیز روی وقت گیر بودن تست های فصل چهارم، شمارشی بودن و همچنین ترکیب نویسی دانش آموزان به مانند کنکورهای قبل توجه کرده اند.
سخت ترین تست فصل 4 شیمی دوم در کنکور 96: سال 1396 را می توان سال تحول خلاقانه در طراحی تست های مربوط به فصل های چهارم شیمی دوم دانست. تا قبل از این کنکور، همه تست ها با وجود وقت گیر بودن و حتی ترکیبی شدن باز هم منطقی و قابل حدس بودند اما در سال 96 با دو تستی که در زیر می خوانید، می توانیم این انقلاب در طراحی خلاقانه از اطلاعاتی که قبلا کسی فکرش را هم نمی کرد در کنکور مورد سوال قرار بگیرد را مشاهده کنیم.
- زاویه پیوندی در مولکول کدام گونه شیمایی به زوایه پیوندی در مولکول آب نزدیک تر است؟
 1) -CO322) -NH2 3) +NO24) +H3O
- با توجه به اینکه زاویه پیوندی در گونه های پایدار ZH2, DH2-, AH2 به ترتیب برابر با 1800 و 1050و 1050 می باشد. (Aو D و Z عنصرهای دوره دوم جدول تناوبی هستند.) ممکن است که:
 1) هر سه گونه با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند
 2) مولکول ZH2 قطبی و بقیه ناقطبی اند.
 3) پیوند ها در مولکول ZH2 قطبیت کمتری نسبت به دو گونه دیگر داشته باشند.
 4) شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های A و D و Z در گونه های داده شده به ترتیب برابر 0 و 2 و 2 باشد
این مدل سوالات، شیوه طراحی تست از فصل چهارم را متحول کرده است. قبلا کسی فکرش را هم نمی کرد که بتوانند از روی زاویه پیوندی به دو سوال خاص و زیبا برسند که نیاز به تحلیل و درک مطلب بالا داردو از سوی دیگر این تست ها با ترکیب فصل دوم شیمی دوم نظام قدیم یعنی جدول تناوبی که در فصل اول شیمی دهم و فصل اول شیمی یازدهم نظام جدید تدریس شده و فصل چهارم شیمی دوم طراحی شده است. 
این غافل گیری از سبک جدید سوال علاوه بر اینکه وقت گیر بودن تست های این فصل را در دل خود دارد، نیاز به تحلیل و دانستن درک درستی از جدول تناوبی نیز دارد. 
با بررسی تست های فصل 4 شیمی دوم از کنکور 90 تا 96 به چند نکته در مورد شیوه طراحی تست های شیمی در کنکور 98 و حتی بعد از آن می رسیم که دانش آموزان و داوطلبان کنکور نظام جدید برای موفقیت به این توصیه ها در برنامه ریزی، مطالعه و تست زنی خود می بایست عمل کنند. 
1. ترکیب نویسی همه مولکول هایی که در کتاب های شیمی نظام قدیم و جدید و همچنین ترکیب هایی که در درس زیست برای دانش آموزان تجربی آمده است را خلاصه کنید و مرور کنید. طراحان کنکور این توقع را دارند تا تمام مولکول هایی که در سطح دبیرستان به شما آموزش داده می شود چه در درس شیمی و چه درس زیست (برای تجربی ها) را بدانید. اگر این قسمت را در برنامه ریزی خود مورد توجه قرار ندهید می توان گفت که عملا در تست زنی مربوط به ترکیب های مولکولی در کنکور 98 ناموفق هستید.
2. ساختار لوویس تمام ترکیب های مولکولی که در کتاب های شیمی و زیست (برای تجربی ها) آمده است را رسم کنید. این تمرین را می توانید در برنامه روزانه تان با رسم هر روز 2 مولکول به عنوان یک تمرین 5 دقیقه ای قرار دهید ولی سعی کنید هر روز حداقل 2 ساختار لوویس رسم کنید.
3. شمارش کنید. تمام مولکول هایی که در درس های شیمی و زیست (برای تجربی ها) آمده است را به صورت مدل نقطه ای رسم کنید و تعداد جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی آن را شمارش کنید و این تمرین را نیز می توانید هر روز به مدت 5 دقیقه برای شمارش 3 ترکیب مولکولی انجام دهید. این تمرین کمک زیادی برای غلبه بر وقت گیر بودن تست های این قسمت در کنکور نماید.
4. مفهوم هر اتفاق را بدانید. اگر می خواهید با خیال راحت به سوالات این فصل در کنکور 98 پاسخ دهید باید دلایل را بدانید. دیگر زمان حفظ کردن زاویه پیوندی ها گذشته است و در حال حاضر علت اینکه چرا مولکول های آب دارای زاویه پیوندی 109/5 درجه است و چه ساختارهایی این زاویه را دارند؟ اگر کسی علت ها و نحوه دسته بندی کردن مولکول ها را به صورت مفهومی متوجه نشده باشد و فقط بخواهد ترکیب های کتاب را حفظ کند هیچ موفقیتی در کنکور 98 کسب نمی کند.
5. حتما در مورد تاثیر آنیون و کاتیون روی شکل ظاهری مولکول اطلاع کامل داشته باشید و اگر این مورد را بدانید قطعا از پس تست های این قسمت در کنکور 98 برخواهید آمد.
6. برنامه ویژه تست زنی بخصوص تست های شمارشی برای این فصل در نظر بگیرید. آن هایی که سعی کنند خود را درگیر تست های شمارشی کرده و تست های بیشتری بزنند قطعا سرعت العمل لازم برای پاسخ دهی به تست های این فصل را هم کسب می کنند البته تکنیک هایی برای شناسایی و کدگذاری ترکیب ها و پی بردن به شمار الکترون های پیوندی و ناپیوندی وجود دارد اما با فرض اینکه آن تکنیک های تست زنی را هم نمی دانید باز هم تست زیاد بزنید تا به تسلط برسید. تست های این فصل فرار هستند و نیاز است با تکرار بالا و با فاصله کم از هم تست بزنید.
در این مطلب با بررسی تست های فصل 4 شیمی دوم نظام قدیم در کنکورهای 90 تا 96 توانستیم به ارزیابی آن ها و روند تغییرات برسیم و در مورد کنکور 98 و موفقیت در درس شیمی نظام جدید، راهکارهایی را ارایه کردیم که با عمل کردن به آن قطعا درصدهایتان افزایش می یابد.

بی انگیزه
جمعه 11 خرداد 1397 11:17 ب.ظ
درسته من همیشه این سه مسله رو حس کردم تو وجودم اما انقدر واضح عنوانی واسشون تعریف نکرده بودم
این تمرین رو انجام میدم اما برای بازسازی روحی روانیم ممکنه با شما در ارتباط باشم؟باید شاگردتون باشم؟
پاسخ رضا جدیدی :
انتخاب مشاور کاملا به شخص خودتان بستگی دارد و این نیست که بنده کمترین فقط می توانم در این زمینه به شما کمک کنم. شما می توانید از هر مشاور یا روانشناسی در این زمینه کمک بگیرید و با کسی کار کنید که به سلیقه تان نزدیک تر باشد. یادتان باشد که بعد از صحبت با مشاورتان حتما اشاره کنید که لازم است تمام روحیه تان از نو چکاب شود و شاید بخاطر خیلی از طرز تفکرهای غلط کم کار هستید و نیاز است تا یکایک افکارتان بررسی شود. مطمین باشید اگر شروع کنید به تغییر دادن طرز تفکرتان آنگاه تفاوت های عظیمی در تحصیل تان مشاهده خواهید نمود. موفق ترین باشید.
بی انگیزه
جمعه 11 خرداد 1397 10:42 ب.ظ
قلبا میدونم که نیروی درونم درست میگه میدونم توانایی انجام کارای بزرگ رو دارم میدونم که اگر به تعادل برسم بهترین خودم رو ارایه میدم و عاشق تلاش کردن میشم همونجور که خیلی وقت پیش اینکارو کردم اما اونموقع انگیزم رقابت سالم با دوستام تو مدرسه بود
الان که تنهام هیچ چیزی ذوق و شوق نداره واسم
این نیروی برون رو چطوری میتونم تغییر بدم؟
نمیخوام به حضور کسی وابسته باشم
میخوام واسه زندگی خودم تغییراتی که لازمه رو بوجود بیارم
پاسخ رضا جدیدی :
تمرین های زیادی در این راستا وجود دارد به طور مثال تمرین 15 دقیقه روش خوبی است که برای تغییر نیروی برون تان موثر است. تمرین به این صورت است که شما توان معمولی خودتان را در مطالعه در نظر بگیرید به طور مثال روزی 2 ساعت می توانید بخوانید بدون اینکه هیچ سختی بکشید حالا روزی 15 دقیقه به این میزان اضافه کنید. یعنی روز اول 2 ساعت روز دوم 2ساعت و 15 دقیقه و روز سوم 2 ساعت و نیم و ...
این تمرین برای فنداسیون مطالعاتی است و هدفتان در این روش به مدت 15 روز فقط ایجاد عادت مطالعاتی باشد و اصلا هم مهم نیست چی میخوانید این تمرین فقط گرم تان می کند ولی بعد از 15 روز می توانید برنامه تان را اجرا کنید.
در کنار این تمرین نیاز به بازسازی روحی و روانی خود دارید که برای این امر حتما از مشاورتان کمک بگیرید تا ایشان با بررسی طرز تفکر و نقاط ضعف روحی تان بتواند شما را به فردی قوی تر تبدیل کند.
دقت کنید طرز تفکرات اشتباهی در شما به چشم میخورد که با یکی دو خط توضیح قابل برطرف نیست مثلا همین روحیه رقابتی که از آن صحبت می کنید حداقل سه مسئله مهم را در شخصیتتان توضیح میدهد:
1. شما برنامه ریزی یکنواخت را نمی توانید اجرا کنید.
2. شما نیاز به شوک و هل دادن دارید.
3. شما رقابت جو هستید و با تنهایی حاصل از فضای کنکور مشکل دارید.
ببنید کلام به کلام شما برای مشاورتان یعنی پیدا کردن روحیه های مطالعاتی تان و اگر این گیرها حل نشوند شما بازهم خسته می شوید. موفق ترین باشید.
بی انگیزه
جمعه 11 خرداد 1397 08:35 ب.ظ
سلام
اقای جدیدی من دارم میمیرم از این بی انگیزگی و بی اشتیاق بودن دو سه سالی هست تو خونه م نه درس خوندم نه تفریحی داشتم خودمو تو خونه حبس کردم
هیچ کاری نکردم انگار
دیگه هیچ انگیزه ای ندارم واسه ادامه دادن زندگی
انگیزه ندارم تلاش کنم به چیزایی که قبلا دلم میخواست برسم هنوزم دلم میخوادشون ولی خیلی دیر به دیر پیش میاد بفهمم هنوزم دوسشون دارم
اما مطمینم تواناییشو دارم که برسم بهشون
اما انگیزه ندارم
بخودم میگم تهش که چی بعدش که چی به اینا برسم که چی بشه تهش
اما یجور افسردگی حس میکنم دلیلشو خودمم نمیدونم هیچ شوق و اشتیاقی ندارم
یه مرده ی متحرک شدم با روزمرگی هایی که غرق شدم توشون
دارم مردگی میکنم نه زندگی
هیچ علاقه ای به ادامه دادن این وضعیت ندارم اما انکیزه ای هم ندارم که بلندم کنه برم به چیزایی که مثلا دوسشون دارم برسم
شما میگین من چکار کنم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. در تفکرات شما دو دستگی به وجود آمده است. نیروی درون و نیروی برون تان همسویی ندارد و این تعادل فکرتان را به هم زده است. نیروی درون همان قبول داشتن توانایی هایتان است و نیروی برون همان کارهایی است که برای رسیدن به هدف باید انجام دهید.
خب شما از نظر نیروی درون می توانید فرد موفقی باشد اما نیروی برون هیچ عمل بزرگی را نشان نمی دهد و راه حل فقط یک چیز است و آن هم قبول کردن حرف یکی از آن ها و تغییر در دیگری است. به این معنا که یا بپذیرید نیروی درون راست می گوید و در نیروی برون تغییر ایجاد کنید و فردی عملگرا شوید که برنامه ریزی می کند و سپس آن را اجرا می کند.
یا آنکه بپذیرید نیروی برون درست می گوید و شما فردی عملگرا نمی خواهید شوید پس در نیروی درون تغییر ایجاد کنید و دست از توانایی های درونی خود بردارید. هیچ راه دیگری وجود ندارد تا یکی از این مسیرها را انتخاب نکنید این جنگ ادامه خواهد داشته و به تعادل نمی رسید.
هر کدام از این مسیرها را که انتخاب کنید در واقع جایگاه زندگی خود را تعیین نموده اید. مسلم است که پذیرفتن نیروی درون و تغییر در نیروی برون مسیر سخت تری است اما اینده شغلی و زندگی با کیفیتی برایتان به ارمغان می آورد اما پذیرفتن نیروی برون و تغییر در نیروی درون مسیر اسان تری است و به یک زندگی معمولی راضی می شوید.
معجزه ای وجود ندارد، امداد غیبی هم در کار نیست فقط مسئله، به انتخاب تان بر می گردد. این انتخاب را هرچه زودتر انجام دهید تا این جنگ شما را به هم نریزد. موفق ترین باشید.
آیدا
پنجشنبه 10 خرداد 1397 01:04 ب.ظ
سلام وقت بخیر
استاد وقتی ذات مغز هر ادمی بر اساس لذت هست و به نوعی زبان مغز لذت هست چرا به روش پاداش های فوری اسکینر باهاش رفتار نکنیم؟
اینجوری به صد رسیدن راحت تر نیست؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. دقیقا خود مغز از همین روش استفاده می کند. او هر بار که شما را به تنبلی دعوت می کند یک پاداش جذاب برایتان در نظر گرفته است و برای همین رفتارهای لذت بخش بدون ارزش را تکرار می کنید در تمرین 100 نیز ما همین کار را می کنیم هر بار که یک مخالفت می کنیم به عدد 100 نزدیک تر می شویم و این یک پاداش است زیرا ما را به قدرت تسلط بر مغز نزدیک تر می کند.
دقت کنید پاداش ها همیشه خوراکی یا خرید کردن وسایل مورد علاقه و... نیست و همین که هر بار مخالف شما را به عدد 100 نزدیک تر کند خودش یک پاداش محسوب می شود. موفق ترین باشید.
لیلا
چهارشنبه 9 خرداد 1397 11:08 ب.ظ
پس در واقع لحظه ای رو نباید بدون مخالفت بگذرونم یا بهتره بگم راه نفس کشیدن واسه مغزم نذارم
پاسخ رضا جدیدی :
بله، یادتون باشه ذات مغز هر انسانی بر اساس لذت است. طبیعت علاقه ای به مصرف انرژی ندارد و مغز ما نیز جزئی از همین طبیعت است پس تا زمانی که روی آن مسلط نشوید او است که روی شما مسلط می شود. 100 شروع تحول است تا مغز را رام کند و به او بفهماند که دیگر سال های کسلی و تنبلی و زود جا زدن تمام شده است و حالا وقت تغییر کردن است. موفق ترین باشید.
لیلا
چهارشنبه 9 خرداد 1397 10:38 ب.ظ
من در حال حاضر توان ده ساعت مطالعه در روز رو دارم اگه توی همین ده ساعت با هر حمله مخالفت کنم بقیه ی روزم(که از بعداز ظهر تا شب میشه)رو کاری به مغزم نداشته باشم؟
اخه من دقیقا از زمانی مغزم حمله میکنه که پشت میزم میشینم
پاسخ رضا جدیدی :
خب خود همین که فکر می کنید توان مطالعاتی تون فلان ساعت هست خودش یک حیله مغزی است زیرا شما اصلا برنامه ای برای بهتر شدن ندارید در حالیکه می توانید بهتر باشید. دوما همین که فکر می کنید فقط در زمان مطالعه حمله صورت می گیرد و بعدش دیگر کاری با شما ندارد هم خودش یک حیله دیگر است. اینطوری مغز راه خوش گذرانی را برای شما باز می کند و کم کم عادت تان می دهد به کمتر خوانی و بیشتر خوشی.
به هر حال مدل فکری تان کاملا غلط است شما بایستی از لحظه بیدار شدن تا لحظه خوابیدن مخالفت ها را ادامه دهید و هیچ محدودیتی را نپذیرید حتی اگر مطمین هستید بیشتر از 10 ساعت نمی شود همین امروز 10 دقیقه بیشتر کار کنید تا باورتان شود که می شود. فردا شب 20 دقیقه بیشتر کار کنید و روزهای بعد 30 دقیقه بیشتر کار کنید.
هیچ محدویتی در بیرون وجود ندارد مگر آنکه ساخته ذهن تان باشد. موفق ترین باشید.
لیلا
چهارشنبه 9 خرداد 1397 08:29 ب.ظ
سلام
آقای جدیدی من تمرین 100 رو شروع کردم اما نمیتونم بعد از چند وقت یهو یه برنامه ی سنگین اجرا کنم از طرفی میخوام تعداد مخالفت هایی که در طول روز داشته باشم زیاد باشه بنظر شما چه کاری انجام بدم؟

پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. تعداد مخالفت ها را شما تعیین نمی کنید بلکه مغزتان تعیین می کند. کار شما فقط نپذیرفتن آن مخالفت هاست. شاید امروز مغزتان 5 بار حمله کند و شاید فردا 30 بار حمله کند بنابراین شما هیچ نقشی در تعداد مخالفت ها ندارید بلکه وظیفه تان فقط هوشیاری است که گول نخورید و دست از مخالفت برندارید. مغزتان تا به 100 نرسید دست از سر شما بر نمی دارد. این عدد الکی ساخته نشده است پشت این عدد رازهایی از مقاومت ها نهفته است.
بازهم تاکید می کنم خیلی ها 100 رو شروع کردند اما کمتر کسی اونو به اتمام رسونده. 100 شروع همه قدرتهایی است که شما نیاز به ازادسازی اونها دارید. مخالفت هایی که از صبح تا شب با مغزتون می کنید تا به 100 مخالفت پی در پی برسید و هرکجا مغز موفق شود همه چیز صفر می شود. مغزتان را خواهید شناخت وقتی وارد 100 می شوید و متوجه خواهید شد چقدر با قدرت و هوشمندی بالا شما را گول می زند. موفق ترین باشید.
لیلا
یکشنبه 6 خرداد 1397 03:56 ب.ظ
الان که دقت میکنم میبینم مورد 1و3 خییییلی بیشترواسم تکرار میشه و بعدش هم حس ترس و ناامیدی بهم دست میده
حتی واسه همین دوره روانشناسی که شرکت کردم وقتی از خودم میپرسم چرا تمرینارو انجام نمیدم ریشه ی همه ی جوابام و دلسردی هام برمیگرده به نتیجه ی سوم
و زمانیکه نتایج دوستمو میبینم مغزم بهم میگه میبینی ؟خیلی بهتر از توعه و مدام این حس رو تولید میکنه که تو اصلا خوب نیستی و هیچ چیز خوبی نداری وقتی که درجا میزنم یجور درد میکشم وقتیم که میخوام تغییر کنم یجور دیگه حالا که قراره در هر صورت درد بکشم اون درد سازنده رو ترجیح میدم به اون درد سوزنده
خیلی ممنونم بابت راهنمایی خیلی خوبتون
پاسخ رضا جدیدی :
خواهش می کنم. امیدورام الان که نسبت به مغزتون آگاه شدید بتوانید تمرین 100 رو به سرانجام برسونید. موفق ترین باشید.
لیلا
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:54 ب.ظ
دقیقا هر چهار مورد واسم پیش اومده
اما یوقتایی واسم پیش اومده که متوجه این موضوع نمیشم یعنی مغزم جوری ضربه میزنه که حرفشو قبول دارم و باورم نمیشه اینم کلکش باشه وهمین باعث میشه بازم رو دور تکرار و درجا زدن بیفتم
اینجور وقتا چجور برخوردی باید داشته باشیم؟
که توی دامش نیفتیم؟
در واقع هر حس و فکر و عملی که مانع تغییرمون بشه رو باید کلک مغز بدونیم؟
پاسخ رضا جدیدی :
افرین دقیقا. به طور کلی برای همه آدم ها 4 نوع نتیجه گیری در مغز به وجود می آید:

1. الان وقت تغییر کردن نیست و باید به بعدا موکول کنی
2. اگر الان تغییر کنی آیندت بدتر میشه چون تو هیچ تحقیقی در مورد خودت و تغییراتت نکردی نه برنامه درستی داری نه روحیت درست و حسابیه. الکی که نمیشه تغییرات رو شروع کرد و نیاز به کلی تحقیق و بررسی می باشد.
3. تو لایق تغییر کردن نیستی و همیشه این شخصیت شکست خورده را داشتی
4. اگر تغییر کنی و شکست بخوری و اون چیزی که می خوای رخ نده نظر همه در موردت تغییر می کنه و آبروت میره پس دست از تغییر بردار.
یعنی مغز با هزاران روش حمله میکنه تا ما رو به یکی از این 4 مورد برسونه. در هر انسانی هم از راه و روش خودش وارد میشه و گول زدن ها رو شروع می کنه. اما نتیجش یکی از این 4تاست. هر وقت نتیجه ای گرفتید که به این 4 تا منجر شد بدونید مغز در حال گول زدن هست.
لیلا
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:26 ق.ظ
سلام
اقای جدیدی من سه روز تمرین 100 رو انجام دادم هر قدمی که بر میداشتم بخودم میگفتم لیلا ادامه بده جا نزن گول نخور و وقتی میشستم پای کار و بی توجه بودم نسبت به احساسات منفیم و تنبلی هام غرق درس خوندن میشدم و حالم خیلی خوب بود دیگه احساس ضعف و ناتوانی سابق رو نداشتم احساس کردم نجواهای منفی و ازار دهنده ای که باعث تنبلیم میشه خیلی کمرنگ شدن اما یه ترسی داشتم ترس از اینکه برگردم به حالت سابق و نتونم بازم خودمو بچسبونم به کاروتلاش
و اینجور هم شد الان یک هفته س دارم درجا میزنم
دلیل این ترس رو نمیفهمم
تو اون وقتایی که درجا میزنم همه چیز در عین اینکه واسم مهمه واسم بی ارزش هم هست
یوقتایی بخودم میگم مثلا دانشگاه برم که چی بشه تهش چی یوقتاییم سراپا انرژی و انگیزه میشم واسه رفتن به دانشگاه و کار و تلاش
این تضاد ها منو اذیت میکنه احساس میکنم ارزش هام بی ارزش شدن واسم
احساس خستگی و بی حوصلگی دارم از در جا زدن خسته شدم اما خستم پاشم تغییرش بدم
وقتاییم که پا میشمو چند روز عالی پیش میرم میترسم از اینکه دوباره اون درجا زدن ها اون بی انگیزه بودن ها اون حس بی ارزش بودن همه چیز واسم تکرار بشه
وقتایی که میچسبم به کار هدفم جلو چشمامه کوچولو کوچولوش میکنم تا برسم بهش و به شدت واسم مهمه هدفم
اما وقتایی که در جا میزنم حتی هدفم بی ارزش میشه واسم و شوقی واسه رسیدن بهش ندارم
و تو دنیای بی هدفی روزامو سپری میکنم
پشت میزم میشینم و غرق فکرای پوچ میشم مدام از خودم میپرسم چرا اینجوریم من چه مشکلی دارم چرا این موضوع انقدر زیاد واسه من تکرار میشه
و احساس میکنم یه مشکل لاینحل خیلی بزرگ دارم و میترسم
اخیرا متوجه شدم واسه انجام دادن کارای دیگه هم این بی ارزش بودن و بی تفاوت بودن رو احساسش میکنم مثلا تو یه دوره ی روانشناسی عمقی یونگ شرکت کردم
قبل از اینکه شرکت کنم خیلی واسم مهم بود که تمارین رو انجام بدم
اما بعد از اینه شرکت کردم انگار دلسرد شدم با خودم گفتم حالا این تمرینارو انجام بدم که چی بشه تهش چی
در حالیکه دوستم با پیشنهاد من شرکت کرد و تمرینارو مرتب داره انجام میده و خیلی نتیجه های خوبی گرفته اما حتی دیدن نتیجه گرفتن اون به من انگیزه نمیده که من پاشم و کاری کنم
من واقعا چرا اینجوریم؟ چرا به دفعات تکرار میشه این وضعیت؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. یک بار دیگر باهم به کاری که مغز انجام می دهد فکر می کنیم تا شما جواب سوال تان را دریافت کنید. مغز از تغییر کردن متنفر است پس هر نوع مقاومتی را با ایجاد احساس منفی بوحود می آورد تا شما را از پا بیندازد و دست از تغییر کردن بردارید.
احساسات منفی که مغز برای ناامید کردن و ایجاد دلسردی در شما بوجود می آورد کاملا بستگی به نقاط ضعف روحی تان دارد. در مورد شما نقطه ضعف روحی تان این است که تا می تواند کاری کند که شما یکی دو روز نتوانید برای هدفتان کاری کنید و همینکه یکی دو روز را از دست دادید کل وقتتان را هم از دست می دهید چون شخصیتی که دارید اینطور است که اگر مقداری از زمان را از دست بدهید بقیه آن را نیز از دست می دهید.
شما تصمیم می گیرید هدفی را شروع کنید، هدف باعث تلاش کردن و حتی ایجاد تغییر در زندگی برای رسیدن به آن می شود. مغز این اتفاق متنفر است. از خودش می پرسد چکار کنم که دست از هدفش بردارد تلاش نکند و تغییر کردن را فراموش کند؟
با توجه به شخصیتی که از شما می شناسد این احساسات را تولید می کند:
1. تو نمی توانی مدت زیادی را با این شرایط ادامه بدی. بالاخره بعد از چند روز خسته می شی و دوباره همون آدم قبلی می شی که یکی دو روز می خونه و بعد همه چیز رو رها می کنه. تو که اونقدر قوی نیستی که همیشه بتونی با این حجم از کار درس بخونی و هر روز مرتب و منظم به برنامت عمل کنی. الان جو گیر شدی و اولشه و دو سه روز دیگه تموم میشه تو بیخودی خودتو داری خسته می کنی.
اگر با این احساسات بتواند شما را متوقف کند که برنده شده است و اگر نه سراغ احساس منفی بعدی بر اساس شخصیت شما می رود:
2. تو اصلا خودتو نمی شناسی، اصلا این هدف رو از کجا اوردی؟ این همه بیکار درس خونده هست تو که نمی تونی به رشته های خوب و اصلی برسی با این وضعی که توی درس خوندن داری فوق فوقش یک رشته معمولی قبول بشی پس برای چی فکر می کنی انسان هدفمندی هستی و باید برای هدفت تلاش کنی؟ اصلا هدف های تو خیلی بزرگ تر از تو هستند و لزومی هم نداره خودتو برای رسیدن به اون ها بکشی
اگر با این احساس منفی نیز تغییر نکنید شخصیت تان فرصت را به احساس منفی سوم می دهد:
3. تو نیاز به تغییر و تحول اساسی داری، امروز روز خوبی برای شروع کردن نیست. تو باید خیلی به خودت و آیندت و هدفت فکر کنی. این مدل هدف گذاری تو رو به جایی نمی رسونه باید جند روزی رو استراحت کنی و بعدش هدفت رو انتخاب کنی و وقتی مطمین شدی یک برنامه براش بریزی و اجراش کنی. با زورکی درس خوندن و بیخودی پشت میز نشتسن هیچ چیزی تغییر نمی کنه.
اگر با این روش بتواند جلوی شما را بگیرید که برده است وگرنه بازهم بر اساس شخصیت تان سراغ فکر بعدی می رود:
4. تو چرا اینطوری هستی؟ اصلا تقصیر کیست که این مشکلات را داری؟ چرا نمی توانی در زندگی ات پای یکی از هدف هایت بایستی؟ تو اصلا درست نمی شوی و این حالتی است که از وقتی یادت می آید در تو بوده است. بقیه خیلی زود پیشرفت می کنند ولی تو همان ادم قبلی هستی که هیچ فایده ای هم نداری. تو حتی نمی توانی یک تمرین ساده را چند بار تکرار کنی.
اگر به این 4 روش فکر کنید یک نکته مهم را متوجه می شوید و آن هم این است که معزتان فهمیده نقطه ضعف شما در تحقیر کردن تان است. تا می تواند شما را تحقیر می کند تا تسلیم شوید. این ها همه اش گول ها و کلک های مغز است که از تغییر متنفر است. او فعلا پیروز است ولی شما موظفید او را شکست دهید. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.