کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - آیا از تست های فصل 3 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

آیا از تست های فصل 3 شیمی دوم می شود برای کنکور نظام جدید استفاده کرد

تست های ترکیب یونی که در کتاب شیمی نظام قدیم مربوط به فصل سوم شیمی دوم می شد در کتاب های نظام جدید شیمی نیز وجود دارند اما با این تفاوت که مطالب این فصل، در چند فصل مختلف از کتاب های نظام جدید قرار گرفته است که جدول زیر، فصل های از کتاب های شیمی نظام جدید را نشان می دهد که حاوی اطلاعات ترکیب های یونی می باشد.
فصل سوم شیمی دوم  ارتباط این فصل با فصل های شیمی نظام جدید 
بخش 3:  پیوند یونی و ترکیب های یونی  چگونگی تشکیل پیوندهای یونی در فصل اول شیمی دهم آمده است.
فرمول نویسی ترکیب های یونی و نمک های آب تبلور در فصل سوم شیمی دهم آمده است.
ترکیبات یونی در پیش نویس کتاب دوازدهم در فصل 3 این کتاب نیز آمده است.
بنابراین طبق جدول فوق، تست های مباحث مشترک ترکیبات یونی که در کنکورهای نظام قدیم آمده است برای کنکور 98 نیز مناسب است و دانش آموزان نظام جدید، می بایست روی این تست ها به تسلط برسند. در این مطلب با بررسی روند تغییرات تست های این فصل از نظام قدیم به دستورالعمل هایی برای اهداف مطالعه شیمی نظام جدید می پردازیم و می توانیم تاثیر این روند را بر تست های شیمی در کنکور 98 پیش بینی کنیم.
در این بررسی با مشخص کردن سخت ترین سوال ترکیب های یونی در هر سال متوجه طرز تفکر طراحان کنکور از سال 90 تا 96 می شویم و در انتها با تشریح این روند، به توضیحاتی در مورد کنکور 98 و نحوه برخورد با این مباحث برای دانش آموزان نظام جدید می پردازیم.
سخت ترین سوال ترکیب های یونی در کنکور 90: در بین تست هایی که در این سال از فصل 3 شیمی دوم نظام قدیم طراحی شده است تست زیر به عنوان سخت ترین تست انتخاب شده است.
- کدام مطلب در باره جامدهای یونی درست است؟
 1) همه آن ها در حلال های قطبی مانند آب حل می شوند
 2) به دلیل در بر داشتن ذره های باردار، همه آن ها رسانای جریان برق اند
 3) با افزایش اندازه و بار الکتریکی یون ها، انرژی شبکه بلور آن ها افزایش می یابد
 4) شبکه بلور آن ها از چیدمان یون های ناهمنام با نظم ویژه ای در سه بعد فضا به وجود آمده اند.
دقت شود که این تست از جمله تست های آسان کنکور محسوب می شود و لقب سخت ترین تست در کنکور 90 برای این سوال در مقایسه با سایر سوالاتی که از مبحث ترکیبات یونی مطرح شد، در نظر گرفته شده است و لذا می توان نتیجه گرفت که تست های فصل 3 شیمی دوم در کنکور 90 در سطح آسان قرار داشته است.
سخت ترین سوال ترکیب های یونی در کنکور 91: در این کنکور، شاهد یک تست متفاوت و وقت گیر بودیم که نیاز به تحلیل بیشتر و درک بالاتری از فصل سوم شیمی دوم داشت تا داوطلب به آن پاسخ دهد. 
با توجه به داده های جدول زیر، عنصر M در کدام ردیف با اکسیژن ترکیب پایدار به فرمول M2O3 تشکیل می دهد؟
پیوند و ترکیب یونی
همانطور که مشاهده می کنید اگر فردی با مفاهیم انرژی نخستین یونش و ارتباط آن با برقراری پیوند اطلاعاتی نداشته باشد قطعا در پاسخ گویی به این سوال دچار مشکل می شود. پس طراح کنکور، روند طراحی سخت ترین سوالش را نسب به کنکور 90 تغییر داده است و سوالی طراحی کرده است که ترکیب شده دو مفهوم پیوند یونی و انرژی نخستین یونش است.
سخت ترین سوال ترکیب های یونی در کنکور 92: دربین تست های فصل سوم شیمی دوم در کنکورهای این سال، تست زیر به عنوان سخت ترین تست از ترکیب های یونی انتخاب شد.
- 20 گرم مخلوط نمک خوراکی و منیزیم سولفات خشک پس از جذب آب تبلور به وسیله ی منیزیم سولفات (MgSO4.7H2O) جرمش 35/12 گرم است. درصد جرمی منیزیم سولفات در این نمونه، کدام است؟ 
MgSO4=120 , H2O=18 g.mol-1
 1) 10/82) 723) 75/64) 84
از طراحی این تست چنین بر می آید که طراح با مسئله ای کردن سوال فصل سوم قصد دارد داشته تا اطلاعات دانش آموزان را این قالب بسنجد و این مسئله آب تبلور را با مفاهیم استوکیومتری ترکیب کرده است تا به بدین صورت اگر کسی روی کل شیمی مسلط نباشد، آنگاه نتواند پاسخ این سوال را بدهد. بنابراین روند طراحی تست در کنکور 92 مسئله ای شده و از فرم حفظی که در سال 90 می آمده است کاملا فاصله گرفته است.
سخت ترین سوال ترکیب های یونی در کنکور 93: در کنکور امسال، با مطالعه تمام تست ها، به 2 سوال زیر به عنوان سخت ترین تست های فصل سوم شیمی دوم در کنکور 93 رسیدیم.
اگر 0/1 مول نمک آب پوشیده Na2SO4.8H2O گرما داده شود و وزن آن حدود 18/9 درصد کاهش یابد، x در فرمول شیمیایی جامد باقیمانده Na2SO4.xH2به تقریب کدام است؟
Na=23, S=32, O=16, H=1 g.mol
 1) 32) 43) 54) 6
- با توجه به اینکه اتم عنصر A از دوره ی سوم با اتم های Cl و O ترکیب هایی یونی با فرمول ACl و A2O تشکیل می دهد و اتم عنصر X هم دوره ی آن، با اتم های N و F ترکیب هایی یونی با فرمول X3N2 و XF2 تشکیل می دهد، کدام گزینه درست است؟
 1) اتم عنصر A دارای الکترون هایی با عدد کوانتومی l=0 و اتم عنصر X فاقد آن هاست.
 2) انرژی دومین یونش اتم عنصر A در مقایسه با انرژی دومین یونش اتم عنصر X بیش تر است.
 3) A عنصری از گروه IB و X عنصری از گروه IA جدول تناوبی است.
 4) A اکسیدی نامحلول در آب و X هیدروکسید محلول در آب تشکیل می دهد.
روند مسئله ای سوال در کنکور 93 همچنان به قوت خود باقی است و طراح کنکور سعی کرده است تا با ترکیب کردن اطلاعات ترکیب های یونی با مفاهیم اولیه استوکیومتری، سوال ترکیبی خلق کند. از طرفی یک تست ترکیبی مفهومی بسیار قوی نیز در این کنکور از فصل سوم و اول شیمی دوم آمده است که نشان می دهد طراح کنکور در این کنکور قصد داشته است تا کاری کند که اگر دانش آموزی صرفا اطلاعاتی را حفظ کرده و درک عمیقی از آن ندارد نتواند به این تست ها پاسخ دهد و این یک هشدار جدی برای کنکور 98 است.
سخت ترین سوال ترکیب های یونی در کنکور 94:  این کنکور نیز مانند کنکور سال قبلش دارای 2 تست سخت می باشد. و این نشان می دهد که طراحان کنکور روند طراحی سوال را از کنکور 93 به بعد در درس شیمی تغییر اساسی داده اند و روی به مسایل و ترکیب مفاهیم بین فصل ها نموده اند.
- اگر یک تن سنگ گچ (کلسیم سولفات دوآبه) با خلوص 85 درصد تا حدی گرما داده شود که 50  درصد آب آن خارج شود، به تقریب چند کیلوگرم فراورده ی جامد به دست می آید؟ (گرما بر ناخالصی تاثیر ندارد.)
Ca=40, S=32, O=16, H=1 g.mol-1
 1) 9112) 8953) 8224) 761
- تفاوت مجموع شمار اتم ها در فرمول شیمیایی کوپریک دی کرومات و کرومو منگنات کدام است؟
 1) 22) 43) 54) 6
دو نکته مهم در این تست ها به چشم می خورد، اول اینکه این سوالات از جمله سوالات مسئله ای و شمارشی است و لذا فرد کنکوری بایستی وقت بیشتری صرف آن کند و دومین نکته در مورد نام ترکیبات است که طراح کنکور از دانش آموز این انتظار را دارد که نام ترکیبات معروف که در کتاب درسی آمده است را بداند و در این دو سوال اشاره ای به فرمول شیمیایی این ترکیب ها نکرده است.
سخت ترین سوال ترکیب های یونی در کنکور 95:  با مطالعه تست های این کنکور در بخش ترکیب های یونی، سوال زیر برگزیده شده است.
- 500 گرم از یک نمونه سنگ معدل دارای زاج سرخ (کبالت (II) سولفات شش آبه) را درون کوره گرما می دهیم تا همه  آب تبلور آن خارج شود اگر جرم جامد باقی مانده، برابر 446 گرم باشد درصد جرمی زاج سرخ در این سنگ معدن کدام است؟ (گرما بر سایر ترکیبات موجود در این نمونه اثر ندارد.)
Co=59, S=32, O=16, H=1 g.mol-1
1) 10/82) 26/33) 82/54) 89/2
از نحوه طراحی این سوال چنین بر می آید که طراح کنکور همچنان روی مسئله ای و ترکیبی بودن اطلاعات ترکیبات یونی تاکید دارد.
سخت ترین  تست ترکیب های یونی در کنکور 96: با تحلیل تمام سوالاتی که از این مبحث در کنکور 96 آمده بود به 2 تست زیر به عنوان سخت ترین تست در این کنکور رسیدیم. دقت کنید که در سال 96 از مبحث ترکیب یونی 3 سوال طراحی شده بود که هر 2 سوال جزء سوالات وقت گیر، شمارشی و فوق تحلیلی است و بزرگترین زنگ خطر برای کنکور 98 را به صدا در آورده است.
- شمار اتم های اکسیژن در فرمول شیمیایی کدام دو ترکیب برابر است؟
 1) استانیک اسید، هیدروژن پر اکسید2) پتاسیم پر منگنات، منیزیم فسفات
 3) مس (II) سولفات، آهن(III) نیترید4) آمونیوم نیترات، کلسیم، هیدروژن کربات
- نسبت شمار اتم های نیتروژن به شمار اتم های اکسیژن در آمونیوم سولفات، برابر نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در کدام ترکیب است؟
 1) کلسیم استات 2) آلومینیم نیترید
 3)مس (II) فسفات 4) سرب (II) کربنات
دو تست  فوق از نظر حل کردنی، سخت نیست ولی نیاز به دانش نام گذاری ترکیبات یونی و فرمول نویسی آن و همچنین شمارش نمودن دارد بنابراین تست وقت گیر حساب می شود. بنابراین می شود گفت که طراح کنکور 96 سعی داشته است تا سوالات این مبحث را وقت گیر طراحی کند و دانش آموز یا داوطلب کنکور مجبور به ترکیب نویسی و سپس شمارش کردن و بعد مقایسه تا رسیدن به جواب نهایی داشته باشد.  
کیفیت سوالات 93 تا 95 سخت تر از کیفیت سوالات کنکور 96 است اما از لحاظ وقت گیر بودن تست ها، می توان گفت که کنکور 96 در ادامه طراحی سوالات 93 به بعد قرار می گیرد.
روند بررسی تست های کنکور 90 تا 96 ترکیب های یونی که همان فصل سوم شیمی دوم است  چند نکته بسیار مهم را برای کنکور 98 و دانش آموزان نظام جدید که قرار است بر اساس کتاب شیمی پایه دهم کنکور دهند را مشخص می کند:
1. روند طراحی تست ها نشان می دهد که دانش آموزانی که برای کنکور 98 قصد دارند شیمی نظام جدید را بخوانند حتما بایستی روی ارتباط مفاهیم ترکیب های یونی با مفاهیم آرایش الکترونی، جایگاه عناصر در جدول تناوبی، قدرت پیوند یونی بر اساس جایگاه جدول تناوبی، ظرفیت های تشکیل پیوند یونی بر اساس جدول دوره ای، قابلیت پیوند یونی داشتن و همچنین تغییراتی که بعد از پیوند در آرایش الکترونی عنصرها ایجاد می شود، تمرکز کنند و در کتاب های تست تالیفی  خود، حتما کتابی را تهیه کنند که برای این ترکیب اطلاعات تست طراحی کرده باشد.
2. ارتباطی شدن سوالات ترکیب های یونی با استوکیومتری موضوعی است که می تواند بسیار تنوع پذیر باشد و حتی می توانیم در کنکور 98 شاهد سوالاتی باشیم که از مفاهیم پیچیده تر استوکیومتری در ترکیب با مفاهیم ترکیب های یونی سوالاتی طرح کنند. مثلا استفاده از بازده درصدی، درصد خلوص و... در تست های نمک های آب تبلور، می تواند نمونه ای از این نوع ارتباطی شدن سوالات باشد.
 بهترین روش برای آمادگی این است که سوالات استوکیومتری را با جایگذاری نمک های آب تبلور به جای اطلاعات مسئله حل کنید تا دستتان راه بیفتد و بتوانید هر نوع سوال استوکیومتری را با فرض اینکه روی یک نمک آب تبلور است حل کنید.
3. تست های رشته ریاضی از سال 1385 به بعد کمک بسیار زیادی به دانش آموزان تجربی برای موفقیت در کنکور 98 می کند زیرا اکثر تست های ریاضی، مسئله ای محور است و با توجه به اینکه طراحان در سال های اخیر علاقه بیشتری به طراحی مسایل دارند بنابراین تست زنی و تحلیل کنکورهای ریاضی، کمک شایانی در موفقیت برای کنکور 98 در تست های ترکیب های یونی در کنکور خواهد نمود.
4. دانش نام گذاری، دانستن نام علمی و بازاری ترکیب های یونی، از جمله توقعاتی است که طراحان کنکور در سال های اخیر در درس شیمی دارند بنابراین اگر می خواهید موفق شوید لازم است تا برگه خلاصه ای از نام و فرمول تمام ترکیب های یونی و به خصوص نمک های آب تبلور داشته باشید زیرا در کنکورهای اخیر، فرمول نویسی آن ها را سوالات انجام نمی دهند و این انتظار را دارند که یک دانش آموز بتواند روی این مباحث مسلط باشد.
5. با توجه به رویکرد طراح کنکور در وقت گیرتر کردن تست های ترکیب های یونی، لذا این مورد بایستی منجر به تست زنی های بیشتر در برنامه ریزی تان شود و افرادی که تست های بیشتری حل کنند قطعا موفق می شوند. همچنین با توجه به نوع طراحی سوالات در سال های اخیر، اکیدا توصیه می کنم که برای تست زنی در مورد ترکیب های یونی از خرید کتاب های که به صورت خط به خط است خودداری کنید زیرا معمولا تعداد زیادی از تست های این کتاب ها بی کیفیت است و با توجه به توضیحاتی که در این مطلب داده شد حتما به دنبال کتاب هایی باشید که سوالات تالیفی ترکیبی، مفهومی و مسئله ای دارند.
در این مطلب با بررسی سوالات کنکور 90 تا 96 ترکیب های یونی به روندی مطلوب از دیدگاه طراحان کنکور رسیدیم و تاثیرش بر تست های شیمی نظام جدید را با ارایه  5 توصیه برای داوطلبان و دانش آموزان نظام جدید تشریح کردیم تا دانش آموزان و داوطلبان کنکور بتوانند با اجرای آن ها در برنامه ریزی خود به حداکثر نتیجه در تست های ترکیب های یونی برسند.


چهارشنبه 9 خرداد 1397 06:54 ب.ظ
بسیار بسیار ممنونم از راهنماییتون
خدا خیرتون بده که به بنده اطلاع دادید این قانون برداشته شده، یک دنیا سپاس
راستش من فکر می کردم یک درصد برتر هر ورودی ولی اینطور که شما میگید ده درصد برتر هست که منطقا دستیافتنی تره!!!
و صد البته همونطور که شما فرمودید بنده خودم رو نه دو پله بلکه چند پله عقبتر از بقیه کنکوریهای عزیز می دونم و اعتراف میکنم که کنکور دادن رو به هیچ وجه نمیشه با درس خوندن تو دانشگاه مقایسه کرد.
و نهایتا این که کمک های بی دریغ شما به دیگران واقعا کم نظیر و قابل تحسینه؛ هرچند بنده هنوز تصمیم قطعی درباره ی کنکور ندارم ولی از مطالب مشاوره و روانشانسیتون میشه در ابعاد دیگه ی زندگی غیر از کنکور هم استفاده کرد و در تلاشم استفاده کنم خصوصا قانون زیبای صد!!!!
خیلی ممنون از وقتی که میگذارید
پاسخ رضا جدیدی :
خواهش می کنم ان شالله به آنچه لایقش هستید و رسالت زندگی تان است دست یابید تا نقاشی خود را بر بوم دنیا رقم بزنید. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 9 خرداد 1397 03:55 ب.ظ
سلام مجدد و خسته نباشید فراوان
نماز و روزه هاتون قبول باشه ان شاءالله
حقیقتش چند روز هست که به نکاتی که عنایت کردید ودر جواب بنده دادید فکر می کنم و بارها خواستم که مبسوط براتون توضیح بدم ولی از اینکه بخوام وقت گرانبهاتون رو زیاد بگیرم شرم دارم....
فقط عجالتا عرض کنم که احتمالا سوالم رو صحیح نپرسیدم....
من از سالهای دبیرستان تا الان همواره در حال تحصیل بودم و بحمدالله تقریبا هم موفق بودم اما اینکه سوال بنده کمی حسابگرانه بود از روی ترس و یا اهمیت دادن به نظر دیگران و یا تایید دیگران نبود بلکه به خاطر شرایط سنی بنده و قوانین وزرات بهداشت هست چراکه وزارت بهداشت حداکثر سن مجاز برای آزمون دستیاری را 40 سال تعیین کرده و من الان 29 ساله هستم یعنی نهایتا دو سال برای کنکور وقت دارم، توضیح اینکه من اگر بخواهم درکنکور شرکت کنم هدفم فقط رشته ی پزشکی هست و اینطور نیست که بگویم اگر نشد فلان رشته را می خوانم بلکه اگر پزشکی نباشد قطعا ترجیح میدهم در رشته هایی که تا کنون خوانده ام ادامه تحصیل بدهم و از طرفی پزشکی به شرط تخصص و متاسفانه از طرف دیگر با احتساب دو سال درس خواندن برای کنکور و به فرض قبولی و 7 سال تحصیل و دو سال طرح من 40 ساله میشوم و شاید اگر همه ی این سالها تلاش کرده باشم همان سال اول دستیاری قبول شوم حال خودتان فکر کنید این دو سال پشت کنکور بشود سه سال ................. خوب قطعا ترجیح میدهم تلاشم را برای راهی که تا کنون آمده ام صرف کنم.... به همین جهت بود که نگاه حسابگرانه وارد هدفگزاری بنده برای آینده شده....
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. ممنون از لطف شما. ابتدا بایستی عرض کنم که شرط سنی 40 سال برداشته شده است و این موضوعی است که برای چند سال پیش بوده است و طبق آخرین دفترچه آزمون دستیاری هیچ شرط سنی لحاظ نمی گردد و از این نظر خیالتان راحت.
در ضمن اگر شرط سنی هم بود باز هم راه های مختلفی مانند ورود از طریق استعداد درخشان به دوره دستیاری برای شما وجود دارد. به طور مثال شما می توانید در دانشگاه جزء 10 درصد برتر کلاس تان شوید و بدون آزمون وارد دوره دستیاری تخصص شوید. بنابراین هیچ مانعی جلوی شما وجود دارد پس هدف باید ریشه دار و محکم باشد.
یک خواهش از تمام افرادی که در رشته های دیگر تحصیل کرده اند دارم و آن هم این است که هرگز با ابن طرز تفکر که سنگ مفت گنجشک مفت یک کنکوری می دهیم ببنییم چه می شود وارد کنکور تجربی نشوند. این کنکور نیاز به زمان دارد.
دوستان عزیز، اگر داشتن مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا حتی دکتری در رشته ای باعث آسان تر شدن کنکور تجربی می شد الان بایستی تمام رتبه های برتر کنکور از بین کسانی باشد که قبلا یک مدرک دانشگاهی گرفته اند اما اگر دقت کنید تعداد افرادی که کنکور مجدد می دهند و قبول می شوند خیلی خیلی کم است زیرا اکثر افرادی که کنکور مجدد می دهند نگاه جدی و برنامه ریزی شده و پیگیرانه ای نسبت به کنکور تجربی ندارند و اکثرا با این پیش فرض که ما کتاب های دانشگاهی را خوانده ایم دیگر خواندن چند کتاب دبیرستانی که کاری ندارد و ما ارشد و دکتری داریم دیگر چندتا سوال از ادبیات که سخت نیست و... اصلا این فضا را جدی نمی گیرند و بیشتر این افراد در اواسط راه، پشیمان شده و درس خواندن را رها می کنند و آن تعدادی هم که می خوانند هیچ موفقیتی بدست نمی آورند.
فقط کسانی می توانند در کنکور مجدد موفق باشند که اولا وقت لازم را برای برنامه درسی بگذارند، دوما خود را مانند دانش آموزان تصور کنند و بدون هیچ پیش زمینه ای وارد این کنکور شوند، سوما همیشه خود را دو گام عقب تر هم بدانند زیرا بقیه در حال و هوای درس های دبیرستان هستند و کنکور مجددی ها سال ها فاصله داشته اند.
برنامه ریزی کنید، هدفتان را یکساله در نظر نگیرید، با جدیت بیشتر از یک دانش آموز درس بخوانید و تا جدیت وارد رقابت کنکور تجربی شوید آنگاه موفق می شوید. موفق ترین باشید.
چهارشنبه 2 خرداد 1397 02:20 ب.ظ
سلام آقای جدیدی بزرگوار
طاعاتتون قبول باشه
سوالی داشتم که ممنون میشم اگر راهنمایی ام بفرمایید.
من ده سال از دروس دبیرستان دور بودم و می خوام بدونم که به نظر شما چقدر طول میکشه که بخواهم دروس را دوباره بخونم و به صورت تشریحی یاد بگیرم و یعد هم کنکوری بخوانم؟
دیپلمم ریاضی بوده و متقاضی کنکور تجربی ام. پایه ی درسی ام متوسط بود، هرچند که دوره ی راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه ی استعداد درخشان گذروندم ولی به دلائلی کلا خیلی درس نمی خوندم و شاگرد متوسط محسوب می شدم. هیچ گاه دروس را حفظ نمی کردم و حقیقتا حفظیاتم به نسبت اطرافیانم بسیار ضعیف هست طوریکه الان سرفصل بعضی از دروس هم یادم نمیاد چه رسد به محتواشون، حتی داستانها و شعرهای ادبیات فارسی را هم در حدی به یاد ندارم که وقتی به گوشم می خورند یادم نمیاد که اینها در کتابمان بوده است. در همه ی دروس اصلی نیاز به یادگیری مجدد دارم و مرور و بازیابی اطلاعات به هیچ وجه کفایت نمی کنه. با این احتساب به نظر شما من اگر دو سال درس بخونم برای کنکور کفایت میکنه یا باید برنامه ریزی سه ساله داشته باشم؟
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. این متن شما چند موضوع مهم را دارد که هر یکی از آن ها به تنهایی باز می شود که حتی اگر ده ها سال هم تلاش کنید باز موفق نشوید زیرا اشتباهاتی دارید که از طرز تفکرتان ناشی می شود و این کار را خراب می کند. این را در نظر بگیرید که اگر از نظر روحی و روانی آماده مطالعه برای کنکور نباشد حتی اگر بهترین کتاب ها را هم داشته باشید بازهم نتیجه نمی گیرید و اما چند موردی که کاملا اشتباه است در صحبت هایتان:
1. شما هدفی را برای خودتان انتخاب کرده اید و بعد به دنبال تایید کارتان از دیگران هستید. این طرز تفکر باعث می شود که هرگز نتوانید روند ثابتی در خواندن داشته باشید. خیلی واضح است یا شما این هدف را می خواهید یا نمی خواهید. اگر می خواهید پس لازم است یک عمر هم پایش بمانید و اگر نمی خواهید که اصلا اهمیتی ندارد که چند سال طول می کشد.
2. هدف کاسبکارانه دارید: وقتی کسی پای حساب کتاب عمر و وقت و چقدر طول میکشه و ارزش دارد یا ندارد بشیند یعنی هدفی ندارد یا اگر خیلی تخفیف دهیم می گویم هدف دارد اما هدفش کاسبکارانه است. هدف باید از روی نیاز درونی باشد و آنچه شما عاشقش باشید دیگر از نظر زمانی برایتان مهم نیست و نیاز به حساب و کتاب ندارد.
3. وابستگی به نظرات مردم در شما دیده می شود: به نظر می رسد شما از حرف مردم می ترسید که نکند این همه سال دور بوده باشم و بخوانم و بعدش نشود و آبرویم برود. به نوعی تایید شدن توسط دیگران در صحبت های تان موج می زند که این مانع بزرگی برای موفقیت در کنکور است.
4. قدرتی به نام حفظ کردنی و محاسباتی نداریم. این اصطلاح رایج در بین دانش آموزان کاملا اشتباه است که کسی مثلا بگوید حفظ کردنی هایم ضعیف است و حساب کردنی هایم قوی است یا برعکس. همه چیز به تمرین، روش مطالعه و نوع برنامه ریزی ربط دارد و این طرز تفکر را کنار بگذارید که از ریشه غلط است.
5. پیش زمینه ذهنی دارید و این موجب پایین ماندن درصدهامی شود: شما در تمام درس ها خود را با گذشته مقایسه می کنید و این یعنی مجموعه ای خاطرات تلخ که در ذهن تان روشن می شود و اگر الان به سراغ هر درسیب بروید با این پیش زمینه ذهنی قطعا با شکست مواجه می شوید نیاز دارید تا فرض کنید همه چیز همین امروز رخ داده و اگر این پیش زمینه ها اذییت تان می کند حتما با مشاورتان برای رفع وابستگی هایتان وارد دوره شوید.
6. بازیابی اطلاعات از 2 ماه تا 4 سال می تواند طول بکشید و این به پایه درسی، اشتیاق یادگیری، روش برنامه ریزی و مطالعه و همچنین قدرت و سرعت یادگیری شما دارد. موفق ترین باشید.
فاطمه
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 11:16 ب.ظ
سلام من میخوام برای کنکور99 آماده بشم و کتابها ی کمک آموزشی و دیپلم قدیم دارم به نظرتون با خوندن و تست اونها میشه نتیجه ی خوب گرفت؟آخه سخته دوباره کتاب کمک آموزشی و تست نظام جدید بگیرم اگه میشه راهنمایی کنید
پاسخ رضا جدیدی :
سلام وقت بخیر و نیکی. قطعا همینطور است چون در تک به تک این مطالب که از فصل های مختلف شیمی شروع کردیم به این نتیجه می رسید که کتاب های تست نظام قدیم کاملا مفید برای کنکور98 خواهد بود. موفق ترین باشید.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.