کلبه مشاوره رضا جدیدی مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور - ترس از درس عربی

مشاوره تلفنی و برنامه ریزی تحصیلی و کنکور


راه های ارتباطی با رضا جدیدی: شماره تلفن ثابت: 34774341-086 شماره تلفن همراه: 09189580918

ترس از درس عربی


کارنامه های کنکور هم  این نکته را مشخص می‌کنند که دانش آموزان و کنکوری ها  در درس عربی کمترین درصد را دارند و حتی در بین رتبه های زیر  1000 کنکور نیز مشاهده می‌شود. چه شده که این ترس سال ها و نسل به نسل بین دانش آموزان و کنکوری ها نهادینه شده است؟ چند وقت پیش در کلبه مشاوره نظرسنجی را انجام دادیم که نشان داد، دانش آموزان و کنکوری ها بیشترین ترس و خاطرات تلخ را از  دبیر درس ریاضی خود دارند و ترس از دبیر درس های عربی و فیزیک در رده بعدی بود. آیا ارتباطی بین اتفاقاتی که در طول سال های مختلف تحصیل در درس عربی افتاده با نتیجه این درس در کنکور وجود دارد؟ آیا این طرز تفکر درست است که درس عربی سخت ترین درس  کنکور در عمومی ها به حساب می آید و همه با ترس و تنفر خاصی به این درس نگاه می کنند. در این مطلب قصد بررسی تمام دلایلی که باعث شده تا از درس عربی بیشترین ترس را داشته باشید را داریم اما قبل از آن به تحلیل سوالات کنکور داخل و خارج کشور سال 1390 تا 1396 درس عربی در رشته تجربی می پردازیم به این سوال پاسخ خواهیم داد آیا واقعا سوالات درس عربی سخت ترین سوالات کنکور است یا خیر؟
تحلیل سوالات کنکور 1390 تا 1396 درس عربی رشته تجربی: دو جدول زیر تیپ بندی سوالات عربی را در این 5 سال کنکور نشان می دهد. از این دو جدول می توانید متوجه پراکندگی سوالات و همچنین میزان تغییرات شوید. 
 سال برگزاری کنکورتعداد سوالات ترجمه و تعریب تعداد سوالات درک مطلب تعداد سوالات شَکِل 
 کنکور 90 داخل کشور
  کنکور 90 خارج کشور 3 
 کنکور 91 داخل کشور   4 
 کنکور 91 خارج کشور    3 
 کنکور 92 داخل کشور  3 
 کنکور 92 خارج کشور  3 
 کنکور 93 داخل کشور   3 
 کنکور 93 خارج کشور    3 
 کنکور 94 داخل کشور  3 
 کنکور 94 خارج کشور    3 
 کنکور 95 داخل کشور  3 
 کنکور 95 خارج کشور    3 
 کنکور 96 داخل کشور   3 
 کنکور 96 خارج کشور   3 

  سال برگزاری کنکورتعداد سوالات اعراب و تحلیلتعداد سوالات قواعد فعل تعداد سوالات قواعد حرفتعداد سوالات قواعد اسم 
 کنکور 90 داخل کشور 33
کنکور 90 خارج کشور    32
 کنکور 91 داخل کشور   3 2
کنکور 91 خارج کشور   4 2
 کنکور 92 داخل کشور   3  2 
کنکور 92 خارج کشور    3
 کنکور 93 داخل کشور   3
کنکور 93 خارج کشور    3
 کنکور 94 داخل کشور   3
کنکور 94 خارج کشور    3
 کنکور 95 داخل کشور   3 2
کنکور 95 خارج کشور    3
 کنکور 96 داخل کشور  
کنکور 96 خارج کشور   
همانطور که این جدول ها نشان می دهند، درس عربی بیشترین ثبات را دارد و تغییرات در آن کمتر یکی دو سوال است که آن هم بین تعداد قواعد مربوط به فعل به تعداد قواعد مربوط به اسم جابجا می شود. جدول زیر کلیه کلید واژه هایی که در کنکور های 90 تا 96 در درس عربی به کار رفته است را معرفی می کند. این کلید واژه ها نشان می دهند که با دانستن چه حجم از اطلاعات در هر کنکور از سال 1390 تا 1396 می توانید به سوالات عربی در این سال ها بهترین پاسخ را بدهید.
 سال برگزاری کنکورتوضیحات
 کنکور 90 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، انواع صفت، خبر و انواع آن، نواسخ، مفعول فیه، حال 
 کنکور 90 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، انواع صفت، خبر و انواع آن، نواسخ، مفعول فیه، حال، جار و مجرور، جمله وصفیه، منادا، مستثنا
   کنکور 91 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، انواع صفت، خبر و انواع آن، مفعول فیه، تمییز
 کنکور 91 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، انواع صفت، خبر و انواع آن، ارتباط بین صفت و موصوف، مفعول فیه، مستثنی، منادا
   کنکور 92 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، کاربرد «ما»، حال، تمییز، منادا
 کنکور 92 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، جمله شرط و جواب شرط، خبر و انواع آن، موصوف و صفت، حال، تمییز، مستثنی
   کنکور 93 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، اسم ظاهری، خبر و انواع خبر، اعراب تقدیری، مفعول فیه، حال، مستثنی، 
 کنکور 93 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، انواع صفت، خبر و انواع آن، ارتباط بین صفت و موصوف، مفعول فیه، مستثنی، منادا
   کنکور 94 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، جار و مجرور، مفعول فیه، افعال ناقصه، حال، منادا، مستثنی
 کنکور 94 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، اسم فاعل، فعل شرط و اعرابش، خبر و انواع خبر، جمله وصفیه، مستثنی، منادا
   کنکور 95 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، مضارع مجزوم، حال، مستثنی، منادا
 کنکور 95 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، موصولات، فعل مجزوم، خبر و انواع آن، کاربرد حرف «لا»، مفعول فیه، مفعول مطلق، مفعول به، 
   کنکور 96 داخل فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، کاربرد حرف «ما»، نواسخ، مفعول فیه
کنکور 96 خارج فعل ماضی، مضارع، مستقبل، اضافه شده کلمات لقد، کان و... قبل از افعال، دانستن ترجمه حروفی مثل، اذا، اِنّ و...، تشخیص مفرد، مثنی، جمع، تشخیص معلوم و مجهول بودن فعل، قواعد شَکِل، مبنی للمجهول و معلوم، فعل مجزوم،  مبنی و معرب، معتل و لازم، مزید  و مجرد، صحیح و مثال، جملیه فعلیه و اسمیه، اجوف، مشتق و جامد، منصرف و غیر منصرف، مضاف و مضاف علیه، صفت و موصوف، نواسخ، مفعول فیه، حال
همانطور که مشاهده می کنید این مباحث تنوع زیادی ندارد و طراح کنکور در سال های اخیر، با تکیه روی این مباحث به طراحی سوال پرداخته است و می توان گفت که اگر کسی وقت مناسبی را در درس عربی مصرف کند خیلی زود به تسلط می رسد.
حال به معرفی دلایل تنفر و ترس از درس عربی  که اجازه نمی دهد در این درس که تغییری در سال های اخیر در محتوای کتاب درسی و کنکور نداشته و به راحتی می شود از آن نتیجه بگیرید، خواهیم پرداخت. دلایل و موانعی که در سال های گذشته خیلی از دانش آموزان و داوطلبان کنکور، حتی در بین رتبه های زیر 1000 نیز اسیر این محدودیت های ذهنی شده اند و نتوانستد از این درس راحت در کنکور، رتبه های خوبی بسازند.
1. پیش زمینه های ذهنی از درس عربی به شدت منفی است. اگر مطلب «خاطره ای درس نخوانیم» را مطالعه کرده باشید با تکیه بر مقاله صورت گرفته روی دانش آموزان به این نتیجه رسیدیم که خاطرات منفی، ذهنیت ها و پیش زمینه های فکری که از یک درس می سازیم، باعث می شود که در یادگیری آن درس دچار مشکل شوید. اگر به حافظه خود مراجعه کنید حتما به یاد خواهید آورد که معلم، دانش آموزان بزرگتر از شما و حتی افرادی از فامیل در مورد درس عربی چه جملات منفی را به کار می بستند. شما هنوز درس عربی را نخوانده بودید که دیگران می گفتند: «درس عربی بدترین درس مدرسه است، سر کلاس عربی همه چرت می زنند، معلم عربی برای خودش درس می دهد هیچ کس که متوجه نمی شود، نمره درس عربی پایین ترین نمره در کارنامه ام شد، شاگرد اول مدرسه مان هم عربی را یاد نگرفت، عربی پر از نکته و استثنا است و همه چیز را باید حفظ باشی برای همین نمی شود این درس را یادگرفت. من که قرار است پزشک شوم آخر عربی به چه دردم میخورد که یاد بگیرم و...».
هنوز اولین صفحه از کتاب عربی را نخوانده بودید و این همه جملات منفی در مورد این درس شنیدید. انتظار دارید با این جو منفی از درس عربی، در این درس بتوانید به پیشرفت هم برسید؟ ناخودآگاه سطح انتظارات تان از این درس تیره و تار می شود و می پذیرید که درس عربی از بدترین درس های دبیرستان است و به زودی در زنگ تفریح می شویم که خود شما هم مانند بقیه می گویید که درس عربی به چه دردی می خورد و اگر عربی نبود راحت تر می شد در کنکور موفق شد. یک سلسله صحبت های مشابه بین تمام نسل های دانش آموزان که همگی از درس عربی بد گویی می کنند و کسی حاضر نیست بدون در نظر گرفتن این جملات، تصمیم بگیرید عربی را بیاموزد. آیا سعی کرده اید خودتان باشید در درس عربی و بدون هیچ خاطره و ذهنیتی، درس عربی را بخوانید؟ آیا فکر نمی کنید آن همه جمله منفی باعث شده که عربی را سخت تر یاد بگیرید و دریچه های یادگیری تان برای درس عربی کور شده باشد؟
2. در مطلب «چند دقیقه پشت سر هم درس بخوانیم؟» به این موضوع پرداختیم که سطح انتظارات از خودمان قبل از شروع یادگیری و مطالعه یک درس چگونه روند حرکتی مان را در این درس تعیین می کند، می تواند انگیزه بدهد یا انگیزه را نابود کند. انتظارتان از درس عربی چیست؟ در چند ساعت وقت گذاشتن توقع دارید عربی را یاد بگیرید؟ به نظرتان چند بار مرور در این درس نیاز است؟ فکر می کنید با چه سرعتی پیشرفت کردن در این درس منطقی است؟ آیا این درس را با سایر درس ها مثل دین و زندگی مقایسه می کند و انتظار دارید با همان سرعتی که در دین و زندگی پیشرفت می کنید در این درس هم پیشرفت کنید؟ 
آنچه مسلم است وقتی انتظارات تان از درس عربی مناسب با سطح کیفی و کمی مطالب این درس نباشد، انگیزه تان کور می شود و احساس می کنید قدرت یادگیری و مطالعه این درس را ندارید. بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور در یادگیری این درس ناکام هستند زیرا معتقدند نباید یادگیری شان در این درس طول بکشد یا این  درس عمومی است پس چرا باید این همه تست بزنیم تا به تسلط برسیم یا این درس عمومی است و وقت بیش از اندازه برایش گذاشتن اشتباه است. عده ای هم می گویند وقتی ما درس هایی مثل ریاضی و زیست وفیزیک را در مدت زمان کوتاهی یاد می گیریم چرا باید برای درسی مثل عربی با ضریب 2 وقت بیشتری از بقیه درس های عمومی صرف کنیم؟ برخی دیگر هم انتظار دارند بدون مرور و با یک یا دو بار خواندن، اطلاعات کاملی از قواعد این درس را در ذهنشان داشته باشند. همین انتظارات غلط کم کم برآورده نمی شود و برآورده نشدن این انتظارات موجب شکل گیری این طرز تفکر می شود که در یادگیری درس عربی ضعیف هستید و پیشرفت در این درس سخت و یا محال است. 
این توضیحات نشان می دهد که عربی یک درس آسان و رتبه ساز در کنکور است و با در نظر گرفتن وقت مناسب در برنامه ریزی و بدون ذهنیت منفی و سطح انتظارات یادگیری سریع به راحتی می توانید در این درس ها نتیجه بگیرید.

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.